Wiadomości z Zabrza

[Foto] Optymistyczne Przedszkole nr 34 w Zabrzu

  • Dodano: 2021-10-25 07:45, aktualizacja: 2021-10-25 08:03

Kolejne zabrzańskie przedszkole dołączyło do programu "Optymistyczne Przedszkole". Placówka oświatowa nr 34 z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi spełniła wszystkie wymogi programu i dołączyła do grona optymistycznych przedszkoli w Polsce.

W wydarzeniu udział wzięli m.in.: dyrektor Biura Prezydenta Jan Pawluch, przedstawiciele Wydziału Oświaty, dyrektor przedszkola nr 34 Ewa Pecka, zaproszeni goście, rodzice i przede wszystkim przedszkolaki.

Zabrze z największą ilości "Optymistycznych Przedszkoli"

Na tle Polski, to właśnie w Zabrzu funkcjonuje najwięcej przedszkoli, które uzyskały certyfikat "Optymistyczne Przedszkole". Autorkami programu są Ire­na Dzierz­gow­ska i Mi­re­la Naw­rot. Ma­te­ria­ł, zgodnie z którym pracują placówki, opar­ty jest na psy­cho­lo­gicz­nych, pe­da­go­gicz­nych i fi­lo­zo­ficz­nych pod­sta­wach pra­cy z dziec­kiem przed­szkol­nym. Adre­so­wa­ny jest przede wszyst­kim do dzie­ci przed­szkol­nych. Z uwa­gi jed­nak na to, iż przed­szko­le współ­cze­sne jest in­sty­tu­cja trój­pod­mio­to­wą, któ­rą two­rzą dzie­ci, ich ro­dzi­ce oraz per­so­nel przed­szko­la spek­trum od­bior­ców jest zde­cy­do­wa­nie szer­sze.

Według programu celem wychowania jest rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości, nauczanie jak radzić sobie w różnych sytuacjach, jak rozwijać zainteresowania i talenty.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również