Wiadomości z Zabrza

Co wpływa na wycenę przedsiębiorstwa? Metody wyceny przedsiębiorstw

  • Dodano: 2020-02-11 09:45

Analiza wartości przedsiębiorstwa jest konieczna w przypadku planowania przejęcia innej spółki i przy sprzedaży firmy, ale traktuje się to zagadnienie również jako nieodłączny element zarządzania przedsiębiorstwem. Sprawdź, co skuteczny menedżer powinien wiedzieć na temat czynników wpływających na wycenę przedsiębiorstwa i jakie stosuje się metody wyceny spółki.

Cel wyceny przedsiębiorstwa

Jako główny cel wyceny przedsiębiorstwa przedstawia się dostarczenie profesjonalnej wiedzy potrzebnej do zarządzania firmą. Określenie celu wyceny jest niezwykle ważne, ponieważ jest on ściśle związany z funkcją, jaką ma pełnić przygotowana wycena przedsiębiorstwa oraz wybraną metodą. Z praktyki wynika, że najczęściej wycenę przeprowadza się, aby podjąć kluczową decyzję związaną z funkcjonowaniem firmy, może ona dotyczyć np. transakcji kupna/sprzedaży, fuzji, wyjścia/wstąpienia wspólnika do spółki.  Dane zebrane podczas analizy wartości firmy są również przydatne do badania opłacalności inwestycji, w celu optymalizacji podatkowej, a także dla procesów sprawozdawczości finansowej i podczas rozpraw sądowych. 

Co decyduje o wartości przedsiębiorstwa?

Wartość przedsiębiorstwa oceniana jest z punktu widzenia właścicieli. To oni zainwestowali kapitał i oczekują określonego zwrotu z inwestycji. W uproszczeniu można określić, że spółka jest tyle warta, ile ktoś będzie w stanie za nią zapłacić. A więc dla obecnych właścicieli spółki najistotniejszą informacją jest to, ile mogą otrzymać za posiadane akcje lub udziały dziś oraz w przyszłości. Najczęściej brane są pod uwagę dwa główne aspekty, które decydują o wartości przedsiębiorstwa. Pierwszy z nich to posiadane przez dany podmiot aktywa (skorygowane o zobowiązania, które zmniejszają ich wartość). Natomiast drugi to określenie zdolności do generowania przez przedsiębiorstwo nadwyżek pieniężnych. Więcej informacji na temat szacowania wartości firmy znajdziemy w artykule: "Wycena przedsiębiorstwa - jak oszacować wartość swojej firmy?"

Metody wyceny przedsiębiorstwa

Zanim rozpoczniemy wycenę wartości przedsiębiorstwa i wybór odpowiedniej metody warto zastanowić się nad kilkoma czynnikami: rodzaj i forma prawna danego podmiotu, a także jaki jest zakres i przedmiot prowadzonej działalności. Dodatkowo, jak już wspomniano należy uwzględnić cel przeprowadzanej wyceny firmy. Mając te informacje dalszym krokiem jest wybór metody wyceny. Najczęściej stosuje się metody:

  • dochodowe
  • majątkowe
  • porównawcze

Pamiętajmy, że każda z metod opiera się na odmiennym podejściu i korzysta z innych informacji potrzebnych do analizy wartości spółki. Nieraz konieczne jest zastosowanie kilku metod jednocześnie, aby wynik okazał się rzetelny i miarodajny. 

Charakterystyka metod wyceny spółki

Metody dochodowe opierają się na założeniu, że przedsiębiorstwo to projekt inwestycyjny, który umożliwia uzyskanie strumieni dochodów w przyszłości. Jako dochody mogą być przyjęte np. strumienie dywidend lub salda przepływów pieniężnych. Podstawą przygotowywanej wyceny jest przyjęcie określonego poziomu ryzyka danego podmiotu oraz analiza projekcji finansowych.

Metody majątkowe polegają na szacowaniu wartości majątku firmy. Założeniem jest przyjęcie, że wartość przedsiębiorstwa stanowi wartość netto jego majątku - czyli majątek pomniejsza się o sumę zobowiązań danego podmiotu.

Metody porównawcze stosuje się w celu porównania wycenianej spółki do innej, podobnej spółki, która ma ogólnodostępne dane na rynku kapitałowym. Inaczej te metody nazywane są metodami rynkowymi.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.