Wiadomości z Zabrza

XV sesja Rady Miasta Zabrze kadencji 2018 - 2023

  • Dodano: 2019-12-11 08:00, aktualizacja: 2019-12-11 10:48

16 grudnia, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się XV sesja Rady Miasta Zabrze.

Początek posiedzenia – godz. 14.00.

Radnym zostaną przedłożone projekty uchwał w nst. sprawach:

1) budżetu miasta Zabrze na 2020 rok:
a. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawką;
b. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach;
c. przedstawienie stanowiska Prezydenta Miasta Zabrze na temat opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach;
d. dyskusja i głosowanie;
2) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2020-2048;
3) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2019 rok;
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2019-2048;
5) zmiany uchwały nr XVI/197/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa na terenie miasta Zabrze;
6) utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą ”Środowiskowy Dom Samopomocy”;
7) nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Zabrzu;
8) Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.;
9) utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora;
10) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy najmu lokali użytkowych, położonych w Zabrzu przy ul. Wolności 182, stanowiących własność Miasta Zabrze;
11) zmiany Uchwały Nr XXXVII/416/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków i dworców komunikacji miejskiej na terenie Miasta Zabrze oraz określenia przystanków i dworców komunikacji miejskiej, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Zabrze;
12) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na terenie Miasta Zabrze w roku 2020;
13) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku;
14) zmiany uchwały nr XXX/456/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
15) uchylenia uchwały nr XXVI/284/16 Rady Miasta Zabrze z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Rodzinne Ogrody Działkowe– ROD), wykorzystywanych jedynie przez część roku;
16) powierzenia przez Skarb Państwa-Wojewodę Śląskiego miastu Zabrze zadania związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej;
17) zmiany uchwały nr LII/698/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad zbywania oraz nabywania nieruchomości przez Gminę Miejską Zabrze oraz warunków udzielania bonifikat;
18) zmiany stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób miasta Zabrze;

Komentarze (1)    dodaj »

  • Mieszkaniec

    Jeśli już poruszony będzie temat odpadów - proszę uwzględnić likwidację pozycji "mycie" , która jest skalkulowana w ceny wywozu nieczystości - a jest tylko fikcją.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.