Wiadomości z Zabrza

Wszystkie zabrzańskie przedszkola są teraz "Optymistyczne"

  • Dodano: 2023-02-16 08:15, aktualizacja: 2023-02-16 08:30

Wczoraj w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu odbyła się inauguracja Ogólnopolskiego Programu „Optymistyczne Przedszkole”. W ramach uroczystości do grona uczestników programu dołączyło kolejnych pięć placówek.

Zabrzańskie placówki z certyfikatem "Optymistycznego Przedszkola"

Certyfikat „Optymistycznego Przedszkola” otrzymały przedszkola nr: 27, 29, 39, 41 oraz 47. Tym samym wszystkie placówki w Zabrzu mogą poszczycić się uczestnictwem w tym wyjątkowym przedsięwzięciu. W uroczystym wręczeniu zaświadczeń udział wzięła m.in. zastępca prezydenta Miasta Zabrze Katarzyna Dzióba, radna Sejmiku Województwa Śląskiego Urszula Koszutska, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Zabrzu Ewa Wolnica, a także pełnomocnik prezydenta Miasta Zabrze ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień Jan Szulik.

– Inwestycja w małego zabrzanina to najważniejsza inwestycja naszego miasta – podkreśliła Katarzyna Dzióba. – Optymizm, który zasiejecie u tych przedszkolaków, będzie procentował w przyszłości, gdy Ci młodzi ludzie będą budować nasze jutro – dodała gratulując dyrektorom i pracownikom przedszkoli, które dołączyły do grona „Optymistycznych”.

Autorkami programu są Ire­na Dzierz­gow­ska i Mi­re­la Naw­rot. Ma­te­ria­ł, zgodnie z którym pracują placówki, opar­ty jest na psy­cho­lo­gicz­nych, pe­da­go­gicz­nych i fi­lo­zo­ficz­nych pod­sta­wach pra­cy z dziec­kiem przed­szkol­nym.

Program adre­so­wa­ny jest przede wszyst­kim do dzie­ci przed­szkol­nych. Z uwa­gi jed­nak na to, iż przed­szko­le współ­cze­sne jest in­sty­tu­cją trój­pod­mio­to­wą, któ­rą two­rzą dzie­ci, ich ro­dzi­ce oraz per­so­nel przed­szko­la spek­trum od­bior­ców jest zde­cy­do­wa­nie szer­sze. Według programu celem wychowania jest rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości, nauczanie jak radzić sobie w różnych sytuacjach, jak rozwijać zainteresowania i talenty.

Od teraz w naszym mieście wszystkie placówki przedszkolne posiadają certyfikat „Optymistyczne Przedszkole”.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również