Wiadomości z Zabrza

Komunikat Gminnego Komisarza Spisowego - nabór na rachmistrzów terenowych

  • Dodano: 2020-06-16 08:30, aktualizacja: 2020-06-16 08:43

Prezydent Miasta Zabrze – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. Nabór kandydatów dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1728) i odbywa się w okresie od 15 czerwca br. do 8 lipca br., natomiast spis rolny zostanie przeprowadzony w okresie od 1 września do 30 listopada br., według stanu na 1 czerwca br.

Rachmistrzem terenowym może zostać osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:
1. jest pełnoletnia;
2. zamieszkuje na terenie Gminy Miejskiej Zabrze;
3. posiada co najmniej średnie wykształcenie;
4. posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie;
5. nie została skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o nieskazaniu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Kandydaci na rachmistrzów podają:
1. imię i nazwisko;
2. adres e-mail;
3. numer telefonu;
4. informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (wskazane powyżej w warunkach stawianych rachmistrzom);
5. zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie danych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, w tym danych kontaktowych w zakresie określonym w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Obowiązki kandydata na rachmistrza terenowego:
Kandydat winien być dyspozycyjny w okresie szkolenia dla rachmistrza terenowego (o dacie i miejscu szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego) a także trwania spisu (1 września – 30 listopada br.).
Kandydat na rachmistrza terenowego podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.

Wymagane dokumenty należy składać do 30 czerwca br. Osobiście lub przez inną osobę do skrzynki podawczej, dostępnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 albo operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub poprzez przesłanie na adres: umz@um.zabrze.pl oraz do wiadomości: sekretarat_zm@um.zabrze.pl.

Zakres obowiązków rachmistrza terenowego oraz wynagrodzenie za wykonane prace, określone zostały w art. 21 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Pozostałych informacji udziela:
Gaja Dziedzic - Koordynator Gminny, pod numerem telefonu: (32) 37-33-307.

Informacja

Komunikat Gminnego Komisarza Spisowego - nabór na rachmistrzów terenowych

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.