Wiadomości z Zabrza

Dziś rozpocznie się tegoroczny egzamin ósmoklasisty

  • Dodano: 2020-06-16 08:00, aktualizacja: 2020-06-16 08:38

16 czerwca, w naszym kraju rozpocznie się tegoroczny egzamin ósmoklasisty. Przystąpi do niego 347 tys. uczniów z 12,4 tys. szkół w całej Polsce. Z powodu pandemii koronawirusa uczniowie przystąpią do niego prawie dwa miesiące później niż planowano. Podczas egzaminu uczniowie i nauczyciele będą musieli dostosować się także do szczególnych zasad bezpieczeństwa. Szczegóły na temat przebiegu egzaminu podała Centralna Komisja Egzaminacyjna.

W Zabrzu do egzaminu przystąpią uczniowie czternastu z szesnastu szkół podstawowych (w SP nr 3 oraz SP nr 20 nie ma klas ósmych). W sumie język polski zdawać będzie 640 uczniów, matematykę 641, język angielski 629, a jezyk niemiecki 10.

Do przeprowadzenia wszystkich w/w egzaminów powołano w naszym mieście 215 komisji egzaminacyjnych, w których zasiądzie 395 nauczycieli.   

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.

Zgodnie z komunikatem o harmonogramie egzamin ósmoklasisty w 2020 r. jest przeprowadzany w terminie głównym:
- w czerwcu – w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym
- w styczniu – w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym
 oraz w terminie dodatkowym:
- w lipcu – w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym
- w czerwcu – w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym.

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który: z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym albo przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej i obejmuje następujące przedmioty:
- język polski
- matematykę
- język obcy nowożytny.

Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia:

  • Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut (16 czerwca).
  • Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin z matematyki, który trwa 100 minut (17 czerwca).
  • Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut (18 czerwca).

Egzamin ósmoklasisty może zdawać tylko osoba zdrowa. Uczniowie, którzy są objęci kwarantanną lub poddani izolacji domowej, nie mogą przebywać na terenie szkoły. Podobnie jest w przypadku uczniów, którzy mieszkają z członkami rodziny odbywającymi kwarantannę lub izolację.

Przed wejściem do budynku szkoły na egzamin należy zakryć usta i nos. Dopiero po zajęciu miejsc przy stoliku na sali egzaminacyjnej ósmoklasiści mogą zdjąć maseczki ochronne lub przyłbice. Podczas egzaminu w szkole nie mogą przebywać rodzice i opiekunowie uczniów, chyba że zdający mają problemy z poruszaniem.

Członkowie zespołu przeprowadzającego egzamin podczas rozdawania arkuszy muszą mieć zakryte usta i nos, a na rękach założone rękawiczki. Zanim arkusze egzaminacyjne trafią w ręce uczniów, zostaną zdezynfekowane.

Podczas egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz – w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.

Więcej informacji nt. tegorocznego egzaminu ośmoklasisty znajdziecie Państwo na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.