Wiadomości z Zabrza

Zwrot kosztów stawiennictwa na rozprawie

  • Dodano: 2020-04-27 08:00, aktualizacja: 2020-04-27 08:12

W pewnym momencie naszego życia może pojawić się taka sytuacja, że obecność w Sądzie będzie obowiązkowa. Może mieć to związek nie tylko z naszą własną sprawą, ale także wówczas, gdy zostaniemy wezwani jako świadek na rozprawę. Pojawia się wówczas pytanie, czy przysługuje nam jakieś roszczenie o zwrot kosztów dojazdu, które ponieśliśmy w związku z koniecznością uczestnictwa w posiedzeniu.

Zwrot kosztów stawiennictwa świadka

Generalnie każdemu świadkowi przysługuje zwrot kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym ma się odbyć dana czynność procesowa, np. rozprawa. Wydatki, co do których przysługuje zwrot, powinny być rzeczywiste, racjonalne i celowe. Dotyczy to zarówno kosztów samego transportu, jak i kosztów noclegu czy utrzymania na miejscu. Górną granicę takich kosztów stanowi kwota, która przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Wysokość kosztów powinna być wykazana przez świadka. Co to oznacza w praktyce ? Najczęściej wystarczające będzie przedłożenie stosownych biletów, obrazujących wysokość poniesionych kosztów.

Jako adwokat działający głównie w Krakowie i w Katowicach, często spotykam się z pytaniem, czy na rozprawę w Warszawie świadek może przyjechać pociągiem Pendolino? Co do zasady Sądy przyjmują ten środek transportu za adekwatny i zwracają koszty poniesione na bilet w Pendolino. Problem mógłby jednak powstać, gdyby świadek wybrał pierwszą zamiast drugiej klasy. Wówczas Sąd mógłby mieć wątpliwości co do racjonalności tego wydatku.

Podróż samochodem

Co w sytuacji, gdy świadek skorzystał ze swojego samochodu? Czy ma do tego prawo? Oczywiście tak. Praktyka w tym zakresie jest jednak różna w poszczególnych Sądach. Niektóre Sądy przyjmują jako zasadę kwotę odpowiadającą iloczynowi przejechanych kilometrów przez stawkę tzw. kilometrówki, wynikającej z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Aktualnie wynosi ona 0,8358 zł w przypadku pojazdu o pojemności powyżej 900 cm3 oraz 0,5214 zł w przypadku pojazdu o pojemności poniżej. 900 cm3. Kwota ta jest dodatkowo powiększona o sumę kosztów opłat autostradowych. Zgodnie natomiast z alternatywny podjeściem, konieczne jest przedłożenie kserokopii dowodu rejestracyjnego samochodu, który wykorzystaliśmy w celu przybycia do Sądu, oraz rachunku obrazującego cenę zakupionej benzyny. Sąd dodatkowo pobiera od nas oświadczenie, jakie jest średnie spalanie samochodu, którym przyjechaliśmy do Sądu. Sąd wylicza na tej podstawie, jakie koszty rzeczywiście zostały poniesione przez świadka i przyznaje mu tak obliczoną kwotę.

Zwrot utraconego zarobku

Oprócz kosztów dojazdu do Sądu, świadkowi przysługuje także zwrot zarobku lub dochodu utraconego z powodu stawiennictwa na wezwanie. Kwota stanowiąca rekompensatę powinna odpowiadać przeciętnemu dziennemu zarobkowi lub dochodowi. Najprostsza jest sytuacja, gdy świadek pozostaje w stosunku pracy. Wówczas jako jego utracony zarobek przyjmuje się kwotę obliczaną na podstawie takich samych zasad, jakie stosuje się do wyliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Podkreślić jednak trzeba, że ustawodawca wprowadził także górną granicę utraconego zarobku lub dochodu, o którą można się ubiegać. Stanowi ona równowartość 4,6% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa. W przypadku gdy ogłoszenie ustawy budżetowej nastąpi po dniu 1 stycznia roku, którego dotyczy ustawa budżetowa, podstawę obliczenia należności za okres od 1 stycznia do dnia ogłoszenia ustawy budżetowej stanowi kwota bazowa w wysokości obowiązującej w grudniu roku poprzedniego. Aktualnie, wspomniana kwota bazowa to 1.789,42 zł a więc 4,6% wynosi dokładnie 82,31 zł.

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu i utraconego zarobku

Świadek może złożyć wniosek o zwrot kosztów dojazdu i utraconego zarobku bezpośrednio po zakończeniu przesłuchania do protokołu lub na piśmie. Należy jednak pamiętać, że pisemny wniosek może być złożony najpóźniej 3 dni po zakończeniu danej czynności z udziałem świadka. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie w tym terminie wniosku na poczcie. Należy także zaznaczyć, że zwrot kosztów dojazdu i utraconego zarobku należy jest świadkowi nawet jeżeli czynność się nie odbyła (przykładowo rozprawa została odwołana), a świadek tak czy inaczej na posiedzeniu się stawił.


 

Adwokat dr Aleksandra Rychlewska-Hotel kancelaria Katowice

ul. Gliwicka 6/2a
40-079 Katowice
tel. +48 323070094

https://katowice.karh.pl/

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.