Wiadomości z Zabrza

Zabiegaj o odszkodowanie za szkody górnicze. Zobacz jak!

  • Dodano: 2020-01-21 11:15

Nieruchomości zlokalizowane na terenie górniczym lub pogórniczym narażone są na uszkodzenia wynikające z ruchu zakładu górniczego. Właścicielom zagrożonych domów i gruntów podpowiadamy jak otrzymać z tego tytułu odszkodowanie oraz przedstawiamy co oznacza wejście w spór z przedsiębiorcą górniczym.

Szkoda górnicza to zarówno strata, jak i utracona korzyść, którą poszkodowany uzyskałby, gdyby szkoda nie została mu wyrządzona. Likwidację szkody przeprowadza się poprzez przywrócenie stanu poprzedniego nieruchomości (np. wyprostowanie budynku, czy rekultywację gruntu) bądź odszkodowanie pieniężne – wybór formy naprawy szkody należy do poszkodowanego.

Na likwidację szkód górniczych w 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy górniczy (tacy jak: Polska Grupa Górnicza, Jastrzębska Spółka Węglowa, Spółka Restrukturyzacji Kopalń) wydali łącznie sumę ponad 370 milionów złotych. Kwota ta rośnie średnio o 40% rocznie. Warto zatem już dzisiaj postarać się o likwidację szkód górniczych na swojej nieruchomości!

KTO MOŻE ZABIEGAĆ O ODSZKODOWANIE?

Jeżeli ruch zakładu górniczego prowadzony jest zgodnie z ustawą to nie można sprzeciwić się zagrożeniom z tego wynikającym (ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, art. 144 PGiG, Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981, z późn. zm., dalej: PGiG). Niemniej jednak można żądać naprawienia wyrządzonej wskutek tego szkody. Podstawą będzie tutaj udowodnienie związku przyczynowego między ruchem zakładu górniczego a szkodą.

Odszkodowanie za szkody górnicze przysługuje osobom fizycznym i przedsiębiorcom, będącym właścicielami, dzierżawcami, zarządcami lub użytkownikami budynku lub gruntu, na którym doszło do wyrządzenia szkody. Uszkodzono Twój dom lub mieszkanie lub doszło do jego utraty? Z powodu uszkodzenia nieruchomości obniżył się standard Twojego życia? Z powodu obniżenia wartości nieruchomości pogorszyła się Twoja sytuacja finansowa? Możesz domagać się odszkodowania za szkody górnicze.

KTO PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY GÓRNICZE?

Wniosek o likwidację szkód górniczych (pisemny) złożyć można osobiście, wysłać pocztą tradycyjną lub w formie elektronicznej (faks, e-mail). We wniosku należy zawrzeć co najmniej: dane osobowe lub rejestrowe poszkodowanego, tytuł prawny do nieruchomości (np. własność lub dzierżawa), lokalizację nieruchomości, datę dowiedzenia się o szkodzie, opis szkody, a także wybrany przez poszkodowanego sposób jej likwidacji (przywrócenie stanu poprzedniego lub wypłata odszkodowania).

Odpowiedzialny za szkodę jest przedsiębiorca prowadzący ruch zakładu górniczego lub też inny podmiot prowadzący działalność uregulowaną ustawą PGiG, w wyniku której powstała szkoda. Gdy nie można określić, kto wyrządził szkodę, odpowiedzialność ponosi przedsiębiorca, który w dniu ujawnienia się szkody miał prawo do prowadzenia na obszarze górniczym, w granicach którego wystąpiła szkoda, działalność uregulowaną ustawą. Gdy przedsiębiorca odpowiedzialny za szkodę nie istnieje i nie pozostawił po sobie następcy prawnego, odpowiedzialność za szkodę ponosi Skarb Państwa reprezentowany przez właściwy organ nadzoru górniczego.

POSTĘPOWANIE UGODOWE CZY POZEW DO SĄDU?

Wniosek o naprawę szkód górniczych rozpoczyna bieg przewidzianego normami PGiG postępowania ugodowego. Istnieje możliwość, iż w jego trakcie przedsiębiorca górniczy nie uzna swojej odpowiedzialności lub będzie chciał obniżyć wartość szkody. Szkody górnicze na budynku mogą zostać podważone np. z powodu zużycia naturalnego (związanego z upływem czasu), niewłaściwego korzystania z obiektu (brak lub niewystarczające naprawy), czy też wady konstrukcyjne.

Niekorzystna dla poszkodowanych jest również praktyka wymagania od nich zrzeczenia się dalszych roszczeń z tytułu szkód górniczych, które ujawnione mogą zostać w przyszłości. Zgoda na takie postanowienie w treści ugody stanowić będzie poważny problem w przypadku dochodzenia podobnych roszczeń w latach kolejnych, gdy wystąpią nowe szkody lub gdy dojdzie do powiększenia tych istniejących.

Z pozwem do sądu możemy wystąpić gdy zaproponowana przez kopalnię kwota odszkodowania lub kwota przeznaczona na remont jest niewystarczająca, bądź otrzymamy odmowę lub brak jakiejkolwiek odpowiedzi na nasze roszczenia w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

KIEDY PRZEDAWNIAJĄ SIĘ SZKODY GÓRNICZE?

Roszczenia z tytułu szkód górniczych przedawniają się po 5-ciu latach od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o istnieniu tych szkód. Wraz z upływem tego terminu domaganie się odszkodowania może nie być już skuteczne. Niemniej w sytuacji, gdy:

  • przedsiębiorca górniczy celowo opóźnia postępowanie ugodowe, chcąc wywołać wrażenie, że szkoda zostanie naprawiona bez konieczności kierowania pozwu do sądu,
  • sytuacja życiowa osób poszkodowanych i postać szkody jest wyjątkowa,
  • poziom wiedzy osób poszkodowanych nt. eksploatacji górniczej i możliwości dochodzenia z tego tytułu roszczeń odszkodowawczych jest niewystarczający,
  • roszczenie jest powiązane z zagrożeniem utraty domu mieszkalnego,
  • zostanie wzięty pod uwagę czas, który upłynął od przedawnienia roszczenia

to zarzut ze strony kopalni o przedawnieniu szkody górniczej może zostać uznany za tzw. nadużycie prawa podmiotowego.

FIRMA DOCHODZĄCA ODSZKODOWAŃ ZA SZKODY GÓRNICZE

Skomplikowane i długotrwałe procedury oraz zawiłe przepisy prawne z zakresu szkód górniczych powodują, iż poszkodowani często decydują się oddać swoją sprawę w ręce specjalistów z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Profesjonalne przygotowanie do negocjacji z kopalnią oraz rzeczowe sformułowanie treści wniosku bądź ugody pozwala zapobiec wielu problemom oraz zwiększyć szanse na otrzymanie odszkodowania w stosowanej wysokości.

„Kompensata” Sp. z o.o. specjalizuje się w szkodach górniczych na Śląsku od 2011 roku. Współpracuje z kancelarią radcy prawnego, geologami, inżynierami budownictwa, geodetami i mierniczymi, kosztorysantami. Nie pobiera żadnych opłat zaliczkowych ani innych opłat w trakcie prowadzenia sprawy. Wynagrodzenie to wyłącznie prowizja stanowiąca procent kwoty wywalczonego dla Klienta odszkodowania. Doceniana za wysoki poziom świadczonych usług oraz bardzo dobre zrozumienie oczekiwań Klientów, wyrażone poprzez zaangażowanie w ich sprawy, kreatywne podejście, terminowość i dokładność.

Przekonaj się dlaczego warto oraz umów się na darmowe i niezobowiązujące spotkanie!

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.