Wiadomości z Zabrza

Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty Generali?

  • Dodano: 2022-09-26 07:30, aktualizacja: 2023-07-14 11:19

Generali to potoczny skrót firmy towarzystwa ubezpieczeń o nazwie „Generali Życie” Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Był to jeden z największych ubezpieczycieli, którzy w swej ofercie posiadali produkt jakim jest polisolokata. 

Polisolokatami nazywamy umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Było to połączenie z jednej strony ubezpieczenia na życie, a z drugiej inwestycji. Miała to być ciekawa alternatywna do trzymania pieniędzy na lokatach bankowych. Z jednej bowiem strony miała się charakteryzować podobnym bezpieczeństwem a z drugiej umożliwiać generowanie znacznie większych zysków. Ich znakiem rozpoznawalnym stały się jednak opłaty likwidacyjne, które w przypadku Generali nazywały się także opłatami za wykup.

Jak odzyskać pieniądze z Generali?

To jak odzyskać pieniądze z Generali wymaga wskazania na następujące punkty:
1. Rozwiązanie umowy polisolokaty
2. Wezwanie do zwrotu opłaty za wykup
3. Pozew przeciwko Generali
4. Rozprawa sądowa
5. Wyrok Generali

Opłata za wykup

Opłata za wykup była to nazwa opłaty likwidacyjnej, zastrzeganej w umowach tworzonych przez Generali. Jej zadaniem było zniechęcenia ubezpieczonego do rozwiązania polisolokaty i do wypłacenia całości wpłaconych środków. Jej wysokość często sięgała nawet wartości wszystkich czy prawie wszystkich zgromadzonych środków. Konsument nie miał zatem pozostawionego zbyt dużego wyboru. Mógł albo zamknąć polisę i od razu ponieść wysoką stratę albo też pozostawać związanym umową. W tym drugim jednak wypadku musiał się liczyć po pierwsze z możliwością straty inwestycyjnej a po drugie z wysokimi comiesięcznymi opłatami, które były pobierane przez towarzystwo ubezpieczeń. Argumentem za uznaniem postanowień dotyczących opłaty za wykup za postanowienia abuzywne było głównie to, że była to opłata ustalana w arbitralnej wysokości. Nie była ona przy tym skorelowana z realnie ponoszonymi przez ubezpieczyciela kosztami. Konsumenci zaczęli wygrywać zatem sprawy w sądzie o zwrot nienależnie zatrzymanych środków.

Rozwiązanie umowy polisolokaty

Aby zacząć w ogóle myśleć o odzyskaniu pieniędzy z polisolokaty Generali należy najpierw rozwiązać zawartą umowę. Może to nastąpić albo na skutek złożenia towarzystwu ubezpieczeń stosownego oświadczenia woli, albo w sposób dorozumiana. Ten drugi sposób zakładał po prostu zaprzestanie opłacania składek, co zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia prowadziło do automatycznego rozwiązania umowy. Po formalnym zamknięciu polisy następowało rozliczenie wartości zgromadzonych jednostek ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego i wypłata środków. Trwało to zazwyczaj ok 2-4 tygodni, po czym ubezpieczający otrzymywał rozliczenie do umowy. Był to najważniejszy dokument związany z procesem odzyskania pieniędzy z Generali.

Wezwanie do zwrotu opłaty za wykup

Na podstawie rozliczenia do umowy można przygotować wezwanie do zwrotu opłaty za wykup, które jest niczym innym jak zwykłym wezwaniem do zapłaty. Dobrze aby pismo zawiera wskazanie podstaw stawianego żądanie. Prawidłowe wezwanie do zapłaty ma również znaczenie jeśli chodzi o początkowy moment okresu za których można żądać odsetek za opóźnienie w zapłacie. Niektóre sądy uważają bowiem, że dopiero gdy upłynie termin na zapłatę, wskazany w wezwaniu do zapłaty, konsument może rozpocząć naliczanie odsetek. Na marginesie można jedynie zaznaczyć, że prezentowana jest również alternatywna interpretacja, zgodnie z którą pieniądze powinny być zwrócone w terminie, który został wskazany w umowie na wypłatę całej wartości rachunku.

Pozew przeciwko Generali

Jeżeli wezwanie do zapłaty nie odniesie rezultatu, można przygotować pozew przeciwko towarzystwu ubezpieczeń. Pozew jest pierwszym pismem w sprawie, które inicjuje postępowanie cywilne. Jest ono dosyć mocno sformalizowane. Kodeks postępowania cywilnego wymienia szereg warunków, które należy spełnić, przygotowując pozew. Najważniejsze jest przy tym dokładne opisanie stanu faktycznego i zwrócenie uwagi na te elementy, które przemawiają za tym, że nasze roszczenie jest zasadne. Komplementarnym elementem będzie tutaj oczywiście uzasadnienie prawne, w którym należy wykazać, że dane postanowienie umowne jest niedozwolone.

Rozprawa sądowa

Po wpływie pozwu do sądu nadawana jest sprawie sygnatura i sprawa trafia przeważnie do referendarza sądowego, który wydaje nakaz zapłaty. Jest to szczególne orzeczenie, w którym Sąd stwierdza be zapoznania się ze stanowiskiem drugiej strony, że roszczenie zasługuje na uwzględnienie. Towarzystwo ubezpieczeń ma prawo zaskarżenia nakazu zapłaty sprzeciwem. Jeżeli to nastąpi, wówczas wyznaczana jest rozprawa. W jej trakcie przeprowadzane są dowody, a strony prezentują swoje stanowiska, po czym następuje wydanie wyroku.

Wyrok Generali

W chwili obecnej można mówić o tym, że wykształciła się pozytywna dla konsumentów linia orzecznicza w sprawach dotyczących opłat likwidacyjnych. Dotyczy to także opłaty za wykup, która była stosowana przez Generali. Sądy co do zasady przyjmują, że postanowienia zastrzegające bardzo wysokie kwoty na rzecz towarzystwa ubezpieczeń w sytuacji, gdy ubezpieczający chce rozwiązać umowę przed terminem, są niedozwolone, czyli abuzywne. Rodzi to nadzieję na odzyskanie nienależnie zatrzymanych środków przez każdego, kto posiadał polisolokatę Generali.

Opłata likwidacyjna przedawnienie

W powyższym kontekście warto także wspomnieć o kwestii przedawnienia roszczeń. Mianowicie, co do zasady przyjmuje się, że okres przedawnienia roszczeń z tytułu opłat likwidacyjnych wynosi 10 lat – jeżeli umowa została rozwiązania przed 9 lipca 2018 r., albo 6 lat – gdy polisa została zamknięta po tej dacie. Ostatnim czasem Sąd Najwyższy stwierdził jednak w uchwale z dnia 14 stycznia 2022 r. (sygn. akt: III CZP 61/22), że początek biegu przedawnienia w stosunku do konsumenta zaczyna swój bieg dopiero wówczas, gdy ten dowiedział się o niedozwolonym charakterze postanowień zastrzegających opłatę likwidacyjną. Innymi słowy, jeżeli konsument dowiedział się o tym, że postanowienie dotyczące opłaty za wykup jest niedozwolone później niż wówczas, gdy rozwiązał umowę, dopiero od tej chwili można liczyć termin przedawnienia. Oznacza to, że ubezpieczający, którzy dawno rozwiązali polisolokaty, nie powinni załamywać rąk. Zawsze warto przeanalizować dokumenty w kancelarii prawnej. 

Pomimo tego, że w sprawach dotyczących opłat likwidacyjnych wydano już dużo wyroków, zawsze warto jest skierować się do kancelarii prawnej specjalizującej się w prowadzeniu danego typu spraw. Zapewni to prawidłowe poprowadzenie sprawy od początku do końca. Jednocześnie kancelaria taka będzie lepiej przygotowana do zwalczania zarzutów podnoszonych przez towarzystwa ubezpieczeń.


Adwokat dr Aleksandra Rychlewska-Hotel
ul. Rynek Dębnicki 6/3a
30-319 Kraków

tel. 12 3072126

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.