Wiadomości z Zabrza

XXII sesja Rady Miasta Zabrze kadencji 2018 - 2023

  • Dodano: 2020-06-17 08:45, aktualizacja: 2020-06-17 08:56

22 czerwca odbędzie się XXII sesja Rady Miasta Zabrze. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i będzie mieć charakter zdalny. Jej przebieg odbędzie się za pomocą systemu informatycznego.

Początek posiedzenia – godz. 12.00.

Radnym zostaną przedłożone projekty uchwał w nst. sprawach: 

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2019 rok:
• omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Zabrze w 2019 roku oraz sprawozdania finansowego Miasta Zabrze za 2019 rok,
• przedstawienie Uchwały Nr 4200/III/104/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Zabrze sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok,
• przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Miasta Zabrze z 2019 roku,
• przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdań z wykonania budżetu Miasta Zabrze w 2019 roku,
• dyskusja,
• głosowanie nad uchwałą;
2) udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zabrze za 2019 rok:
• przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zabrze z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2019 rok oraz przedstawienia wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Zabrze za rok 2019,
• opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie Uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zabrze z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2019 rok oraz przedstawienia wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Zabrze za rok 2019,
• dyskusja,
• głosowanie nad uchwałą;
3) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2020 rok;
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2020-2048;
5) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zabrze położonej w Zabrzu przy ul. Spichrzowej 3;
6) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników;
7) pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika;
8) pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika;
9) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości;

W trakcie sesji nastąpi również rozpatrzenie raportu o stanie miasta:
1) debata nad raportem;
2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Zabrze wotum zaufania. 

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.