Wiadomości z Zabrza

Ogłoszenie o otwartym konkursie

  • Dodano: 2014-11-13 08:15, aktualizacja: 2014-11-13 07:48
Prezydent Miasta Zabrze ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dofinansowania zadań podmiotom uprawnionym, realizującym zadania zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie w roku 2015.
 
Konkurs zostaje ogłoszony w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118/ na podstawie art. 4, i art. 13 oraz w związku z Uchwałą nr LVII/831/14 Rady Miasta Zabrze w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok.
 
W ramach realizacji zadań Gminy wspierane będą następujące przedsięwzięcia: 
I. Rodzaj zadania wraz z wysokością środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:
 
NAZWA ZADANIA
 
I. Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
1. Opieka paliatywna nad przewlekle chorymi i pomoc ich rodzinom.
2. Organizacja i propagowanie poradnictwa obywatelskiego, zawodowego i psychologicznego, zwłaszcza dla osób z grup zagrożonych marginalizacją.
3. Prowadzenie wypożyczalni podręczników szkolnych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
4. Wspieranie organizowania i pozyskiwania pomocy żywnościowej dla mieszkańców miasta- pozyskiwanie i wydawanie żywności osobom potrzebującym;
5. Usługi pielęgnacyjne dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.
6. Zapewnienie schronienia oraz kompleksowej pomocy w wychodzeniu z bezdomności- etap III.
II. Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej.
7. Prowadzenie placówek całodobowych opiekuńczo- wychowawczych typu socjalizacyjnego. interwencyjnego i rodzinnego.
8. Prowadzenie placówek opiekuńczo- wychowawczych wsparcia dziennego.
III. Ochrona i promocja zdrowia.
9. Działalność profilaktyczna, edukacyjna w zakresie zdrowia i jego ochrony, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań zdrowotnych.
IV. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
10. Wspieranie działań mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.
V. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
11. Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne i usprawniające.
12. Prowadzenie i wspieranie działalności dziennych domów pomocy dla osób starszych.
VI. Promocji i organizacji wolontariatu.
13. Organizacja i propagowanie wolontariatu oraz szkolenie osób chcących podjąć wolontariat.
VII. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
14. Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w tym:
a) profilaktyka i praca z grupami ryzyka, rehabilitacja osób uzależnionych i ich rodzin służące rozwiązywaniu problemów uzależnień;
b) przeciwdziałanie narkomanii;
c) aktywizacja społeczna i zawodowa osób uzależnionych;
d)działalność postpenitencjarna dla osób uzależnionych, opuszczających jednostki penitencjarne;
e)realizacja programu profilaktycznego „NOE”;
f)programy profilaktyczne w zakresie uzależnień kierowane do młodzieży w wieku gimnazjalnym
g) działania profilaktyczno- interwencyjne wobec osób sprzedających alkohol.
 
II. Zastrzega się, że planowane wydatki na 2015 rok ujęte w pkt. I niniejszego ogłoszenia są wartością prognozowaną – ostateczna kwota zostanie ustalona w umowie, z uwzględnieniem limitów wynikających z Uchwały Budżetowej na rok 2015.
 
III. Zasady przyznawania dotacji:
1) złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji,
2) decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Zabrze w formie zarządzenia,
3) kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie,
4) wydatki w ramach przyznanej dotacji mogą być kwalifikowane do rozliczenia od dnia podpisania umowy.
5) dotacja może być przyznana więcej niż jednej organizacji pozarządowej spełniającej warunki konkursu,
6) dotacja nie może być udzielona na zadania, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczegółowych: pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów: budowy, zakupu budynków lub lokali, zakupu gruntów, działalność gospodarczą podmiotów, udzielania pomocy finansowej osobom fizycznych, działalność polityczną i religijną, 
7) podstawą przekazania przyznanych dotacji będą:
a) podpisane umowy zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25/
b) zabezpieczenie umowy w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową
 
IV. Termin i warunki realizacji zadania:
1) termin realizacji zadań I: 1,2,3,4 , II, III, IV, V, VI, VII od 01 stycznia 2015 – 31 grudnia 2015 r.,
zadania I. 5 od 01 stycznia 2015 – 31 grudnia 2016r.
2) warunkiem realizacji zadania jest :
a) realizacja zadania na terenie Miasta Zabrze lub na rzecz jego mieszkańców
b) prowadzenie działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem,
c) posiadana baza lokalowa oraz zasoby rzeczowe odpowiednie do realizacji zadania,
d) posiadane zasoby kadrowe,
e) posiadanie doświadczeń niezbędnych do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
3) szczegółowe warunki realizacji zadań:
-zadanie V.12- Zapewnienie dziennego pobytu osobom starszym (5 dni w tygodniu przez 12 miesięcy w roku), w tym osobom posiadającym decyzję z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (zgodnie z Uchwałą LVII/859/14 w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wparcia i mieszkaniach chronionych). Przewidywana ilość osób- 75.
 
 
V. Termin składania ofert:
1) ofertę zgodną z wzorem będącym załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25/.oraz wymagane załączniki należy złożyć do dnia 8 grudnia 2014 roku.
2) oferty w zaklejonej kopercie opatrzonej danymi oferenta i tytułem zadania należy złożyć w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Zabrzu ul. Wolności 286 pok. 201, tel. 373-34-35, 
3) oferty powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz,
4) do oferty należy dołączyć:
a) aktualny wyciąg/odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do innej właściwej ewidencji z oświadczeniem potwierdzającym aktualność danych zawartych w odpisie KRS na dzień złożenia wniosku.
b) statut organizacji,
c) oświadczenie o posiadaniu numeru konta bankowego
5) wzór oferty dostępny jest pod adresem internetowym www.um.zabrze.pl – BIP w zakładce przewodnik urzędowy → Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
 
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:
1) oferty będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową ds. opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach powołaną przez Prezydenta Miasta Zabrze, 
2) przy wyborze będą brane pod uwagę kryteria oceny formalnej, czy:                                                                                          a) oferta jest złożona przez kwalifikującego oferenta
b) oferta została złożona terminowo i w odpowiednim miejscu
c) oferta jest złożona na właściwym druku oferty, jest kompletna i posiada wszystkie wymagane załączniki
3) kryteria oceny merytorycznej:
a) merytoryczna wartość projektu i jego zbieżność z celami zadania ( ilość punktów od 0 do 2);
b) Ocena rzeczowa: jakość wykonania zadania, posiadana kadra, kwalifikacje kadry, baza materialna(ilość punktów od 0 do 5);
c) Ocena finansowa: przedstawiona kalkulacja kosztów- jej rzetelność i wiarygodność.                                                                   d) Analiza i ocena wykonania zadań publicznych w okresie poprzednim z uwzględnieniem rzetelności i terminowości realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków ( ilość punktów od 0 do 3).
4) ogłoszenie o wynikach konkursu nastąpi do dnia 15.01.2015roku.
5) rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu 
w terminie określonym w ogłoszeniu.
 
VII. Wyniki konkursu:
1) ogłasza się poprzez publikacje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, na stronie internetowej organu administracji publicznej niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu,
2) o podjętych decyzjach podmioty zostaną poinformowane pisemnie,
3) podmioty, których oferty wybrano, otrzymają dotację po zawarciu umowy oraz złożeniu weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
4) konkurs może zostać unieważniony, jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem najkorzystniejszych ofert, 
5) od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
6) w przypadku pozytywnej oceny większej liczby ofert, których łączna kwota wnioskowanej dotacji przekroczy poziom zaplanowanych na zadanie środków, dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano we wniosku. W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu warunków realizacji zadania w uzgodnieniu z wnioskodawcą.
7) wymaga się, by oferent wszechstronnie informował opinię publiczną o otrzymanej dotacji ze środków budżetu miasta Zabrze, a po zakończeniu przedsięwzięcia złożył sprawozdanie merytoryczne i finansowe oraz zestawienie dokumentów księgowych (zarówno środki z dotacji, jak i środki własne należy udokumentować dowodami księgowymi zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości (tj. DZ. U. z 2013 r. poz. 330 z póz. zm.).
 
VIII. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.
 
Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji, pozostaną bez rozpatrzenia.
 
Więcej informacji w załączniku.
 
 

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również