Wiadomości z Zabrza

Już dzisiaj – LVI sesja Rady Miasta Zabrze

 • Dodano: 2022-10-17 10:30, aktualizacja: 2022-10-17 14:25

17 października, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się LVI sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00.

Radnym zostaną przedłożone projekty uchwał w nst. sprawach:

 1. zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2022;
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2022-2048;
 3. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z opłat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zabrze;
 4. zmiany uchwały nr LII/698/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad zbywania oraz nabywania nieruchomości przez Gminę Miejską Zabrze oraz warunków udzielania bonifikat;
 5. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Zabrzu na zachód od Al. Wojciecha Korfantego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Zabrze;
 6. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 90 % od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości lokalowej – lokalu nr 5-6 – znajdującym się w budynku położonym w Zabrzu przy ul. 3 Maja 58, na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Zabrzu;
 7. odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Franciszkańskiej e, f, g;
 8. zmiany uchwały Nr XXV/269/16 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie nadania statutu Zabrzańskiemu Centrum Świadczeń Rodzinnych;
 9. nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, ul. Park Hutniczy 6;
 10. zmiany uchwały Nr XLVIII/730/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia i finansowania zadań w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022;
 11. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: ”miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Hagera i ul. Drzymały”;
 12. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: ”miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Srebrnej i ul. Mielżyńskiego”;
 13. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Zabrze;
 14. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki opłaty za pojemniki lub worek o określonej pojemności, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości;
 15. warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 16. ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie Miasta Zabrze i jego parkowanie na parkingu strzeżonym w roku 2023;
 17. przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok;
 18. określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego strażakom zabrzańskich jednostek  Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w akcjach ratowniczych, za udział w działaniach ratowniczych oraz za udział w szkoleniach i ćwiczeniach;
 19. skargi nr BK.1510.13.2022 na dyrektora Filharmonii Zabrzańskiej;
 20. wyrażenia zgody na użycie Herbu Miasta Zabrze;
 21. wyrażenia zgody na użycie Herbu Miasta Zabrze;

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również