Katalog firm

dodaj firmę

Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Bohaterów Westerplatte Zabrze

Logo Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Bohaterów Westerplatte Zabrze

Adres i telefon

ul. Korczoka 98
41-806 Zabrze
Godziny otwarcia: sekretariat: 7:00-15:00 świetlica: 7:00-16:30 szkoła: 6:00-19:00
  • Poniedziałek: sekretariat: 7:00-15:00 świetlica: 7:00-16:30 szkoła: 6:00-19:00
  • Wtorek: sekretariat: 7:00-15:00 świetlica: 7:00-16:30 szkoła: 6:00-19:00
  • Środa: sekretariat: 7:00-15:00 świetlica: 7:00-16:30 szkoła: 6:00-19:00
  • Czwartek: sekretariat: 7:00-15:00 świetlica: 7:00-16:30 szkoła: 6:00-19:00
  • Piątek: sekretariat: 7:00-15:00 świetlica: 7:00-16:30 szkoła: 6:00-19:00
  • Sobota: szkoła zamknięta
  • Niedziela: szkoła zamknięta

Oferta

PROGRAM WYCHOWAWCZY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17
im. Bohaterów Westerplatte
W ZABRZU


Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 17 w Zabrzu został opracowany przez zespół nauczycieli po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb uczniów, oczekiwań rodziców i ewaluacji obowiązującego w latach: 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 Programu Wychowawczego.

Program Wychowawczy naszej szkoły uwzględnia również działania ujęte w "Szkolnym Programie Profilaktyki", oraz programach: „Supełek”, „Spójrz inaczej”, „Moja mała ojczyzna Śląsk”, „Coraz lepiej poznaję siebie”, „To, co sercu najbliższe – edukacja ekologiczna”, „Szkoła bez przemocy”.

NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA
Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Chociaż podstawowym prawem i obowiązkiem w szkole jest nauka i uczestniczenie w zajęciach, to szkoła czy tego chce, czy też nie, wychowuje – wspiera rodziców w ich oddziaływaniach wychowawczych. Zgodnie z założeniami reformy oświaty szkoła podstawowa kładzie nacisk na aktywność ucznia, a co za tym idzie na umiejętność uczenia się, poprawnej komunikacji, myślenia, współpracy i planowania działań. Podkreśla się ogromne znaczenie nauczyciela w rozwijaniu u uczniów samodzielności i potrzeby samorozwoju, a także kształtowania takich wartości jak: szacunek, odpowiedzialność, wolność, prawda, dobro i piękno. Innym ważnym aspektem wychowania w szkole jest rozwijanie umiejętności godzenia dobra własnego z dobrem innych.

Praca wychowawcza nauczycieli to głównie:
• stała i systematyczna współpraca z rodzicami uczniów,
• zapewnienie uczniom i ich rodzicom wszechstronnej informacji na temat wymagań stawianych przez szkołę, podejmowanychprzez nią działań oraz osiągnięć uczniów,
• rozbudzanie zainteresowań, służenie pomocą, wspieranie radą,
• uczenie dzieci rozwiązywania problemów, konfliktów i umacniania poczucia własnej wartości,
• uczenie dzieci wchodzenia w relacje społeczne, które nie będą zagrażać bezpieczeństwu psychicznemu i fizycznemu,
• realizowanie założeń wychowawczych także poprzez swoje własne - indywidualne programy, które jednak wynikają z założeńwspólnych dla całej szkoły,
• rozwiązywanie na bieżąco problemów wychowawczych.

Współdziałanie rodziców z nauczycielami w zakresie wychowania:
• wspólne kształtowanie postawy ucznia,
• cykliczne (co 3 lata) przeprowadzanie ankiet w klasach: I, IV i VI co do oczekiwań rodziców wobec szkoły oraz oceny pracy wychowawczej szkoły, współpracy ze szkołą,
• wspólne kształtowanie postawy ucznia,
• udział rodziców w spotkaniach klasowych, zebraniach, prelekcjach,
• wspólne rozwiązywanie problemów klasowych,
• udział rodziców w uroczystościach klasowych, szkolnych, wycieczkach,
• współpraca przy organizacji Kiermaszu Bożonarodzeniowego, Kiermaszu Wielkanocnego i Kiermaszu Walentynkowego i WOŚP,
• dbanie o odpowiedni strój i wygląd dziecka oraz pomaganie mu w obowiązkach życia rodzinnego i szkolnego.


METODY I FORMY PRACY

Metody pracy i sposoby działania:
• tematycznie związane z problematyką Programu Wychowawczego zajęcia z wychowawcą,
• warsztaty (dla nauczycieli, rodziców) tematycznie związane z założeniami Programu Wychowawczego,
• ujednolicony styl spotkań klasowych z rodzicami,
• działalność Samorządu Uczniowskiego,
• działalność kół zainteresowań,
• program zajęć wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych,
• działalność świetlicy szkolnej,
• wycieczki turystyczno-krajoznawcze,
• wyjścia do: kina, teatru, opery,
• zajęcia sportowe,
• korzystanie z miejsca zabaw w szkole dla uczniów klas I-III,
• konkursy,
• zabawy, dyskoteki,
• scenki rodzajowe,
• zajęcia artystyczne, kulturalne,
• pisemko szkolne,
• zajęcia w pracowni komputerowej,
• apele,
• kiermasze,
• gazetki, ekspozycje w klasach i na korytarzu szkolnym,
• współpraca z policją, sądem, Strażą Miejską, PPP,
• dane z monitoringu.

Formy pracy:
• praca zbiorowa,
• praca w grupach,
• praca indywidualna.

PRIORYTETOWE CELE WYCHOWANIA (ZAŁOŻENIA, PRZESŁANIA)
1. Szacunek dla języka, kultury i tradycji.
2. Nawyki dobrego zachowania i komunikowania się z rówieśnikami oraz dorosłymi.
3. Wiara we własne możliwości i rozwijanie swoich zainteresowań.
4. Umiejętność zachowania się w sytuacjach trudnych.
5. Pełnienie ról społecznych oraz odpowiedzialność za środowisko.
6. Troska o zdrowie i bezpieczeństwo oraz zagospodarowanie czasu wolnego.

 

RYS HISTORYCZNY

Szkoła Podstawowa nr 17 w Zabrzu powstała w miejscu poprzednich szkół wybudowanych w XIX i XX wieku. W roku 1978 poprzednia szkoła została zamknięta. W roku 1983 rozpoczęto budowę nowej, obecnej szkoły, a jej uroczyste otwarcie nastąpiło 1 września 1984 roku. Nad budową czuwał pierwszy dyrektor szkoły pan Marek Szajer. Szkoła usytuowana była przy ówczesnej ulicy Róży Luksemburg. W swojej kronice jedna z klas pisała tak – „Każdy z naszej klasy, w czasie, kiedy jeszcze się nie znaliśmy, pamięta, jak najpierw potężne koparki kopały ogromne doły, potem potężnymi dźwigami układano płyty betonowe, z których stopniowo wyłaniał się oryginalny kształt naszej szkoły. Następnie wstawiono okna, drzwi, pomalowano budynek na żółto i 1 września 1984 roku, na świeżo wyasfaltowanym placyku przed szkołą powitał nas pan dyrektor z nauczycielami”.
 
Początkowo uczyło się w niej niewielu uczniów, a grono pedagogiczne liczyło zaledwie kilkunastu nauczycieli. Z biegiem czasu mury szkolne zapełniły się, aż „17” stała się jedną z największych szkół w Zabrzu.
 
W roku szkolnym 1988/1989 podjęto starania o nadanie imienia szkole i sztandaru. Wybrano patrona i 2 września 1989 odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 17 imienia Bohaterów Westerplatte oraz wręczono sztandar. Na frontonie budynku przymocowano odlaną w brązie tablicę pamiątkową. Uroczystość odbyła się na terenie szkoły, a honorowymi gośćmi byli przedstawiciele władz miasta, Wydziału Oświaty, kopalni „Zabrze”. Uroczystość została przygotowana przez społeczność szkoły, wspomagana przez orkiestrę zaprzyjaźnionej kopalni. Sztandar został poświęcony 12 listopada 1991 roku w kościele pw. św. Jadwigi. Poświęcenia dokonał proboszcz parafii Stanisław Pielosz. I podobnie jak podczas nadania imienia uroczystość uświetniła orkiestra kopalni „Zabrze – Bielszowice”.
 
Rok za rokiem szedł, uczniowie przychodzili, kończyli szkołę, zmieniało się grono pedagogiczne szkoły. Zmieniali się też dyrektorzy. Po „założycielu” szkoły stanowisko dyrektora objął pan Wiktor Laska, potem władza przeszła w ręce pani Alicji Szostek. W wyniku reformy szkolnictwa nastąpiła wielka zmiana – szkoła podstawowa kończyła się na klasie szóstej, po niej dzieci przechodziły do trzyletniego gimnazjum. Reforma dotknęła nie tylko szkolnictwo, ale i administrację – ulica Róży Luxemburg stała się ulicą Ks. Antoniego Korczoka, a numer 98 został przypisany do placówki.
 
W tym czasie dyrektorem podstawówki została pani Irena Wicińska. Obecnym dyrektorem jest pani Agata Gąsior. Wszyscy wymienieni dyrektorzy – z wyjątkiem pana Laski – związani byli od dawna z „17”. Od zawsze stanowisko wicedyrektora piastowała pani Bronisława Perek.
 
Szkoła Podstawowa nr 17 im. Bohaterów Westerplatte w Zabrzu uroczyście obchodziła jubileusze 20-lecia w roku 2004 i 25-lecia w roku 2009. Była to okazja do wspomnień, spotkań, chwili zadumy i refleksji.
 
Dzięki zaangażowaniu społeczności szkolnej placówka tętniła aktywnym życiem. Zapewniano uczniom nie tylko dostęp do nauki, ale również wypoczynek, zabawę, możliwość rozwijania swoich zainteresowań. Rokrocznie uczniowie klas III wyjeżdżają na zielone lekcje. Uczniowie biorą udział w konkursach przedmiotowych, plastycznych, sportowych organizowanych na terenie miasta, województwa, kraju i wielokrotnie zdobywają laury. Sama placówka organizuje konkursy przedmiotowe, sportowe. Odbywają się spotkania z ciekawymi ludźmi. W szkole gościli piłkarze Górnika Zabrze, Adam Małysz. W styczniu 2012 roku gościł i ciekawie opowiadał jeden z najmłodszych partyzantów pan Henryk Fonfara.
 
Placówka idzie z duchem czasu. W roku 1997 po raz pierwszy uruchomiono pracownię komputerową. Od tej pory uczniowie surfują po sieci i poszerzają swoje wiadomości. Szkoła cieszy się dużym uznaniem w środowisku lokalnym. Rodzice angażują się w różnorodne prace i działania szkolne. Wskazuje to na poparcie działań nauczycieli i dyrekcji. Przecież to dzięki wspólnym działaniom szkoły i rodziny dziecko może się wszechstronnie rozwijać.
 
Szkoła brała udział w wielu kampaniach i programach oświatowych. Otrzymała wiele certyfikatów. Do najważniejszych można zaliczyć: Szkoła z klasą, Szkoła bez przemocy, Zachowaj trzeźwy umysł, Radosna szkoła, Lepiej razem niż osobno.
 
Szkoła Podstawowa nr 17 im. Bohaterów Westerplatte od dwudziestu ośmiu lat funkcjonuje w Zabrzu. Wielu jej absolwentów przyprowadza już swoje dzieci, kilkoro zaczęło tu pracować. Szkoła żyje, cieszy ze swoich sukcesów, czasem przełknie porażki. Ale trwa dalej i będzie nadal, bo „17” na zawsze wpisała się w historię Zabrza.
 

 

Galeria

Polecenia i opinie (1)

Dodaj opinię
  • Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Bohaterów Westerplatte posiada prezentację w katalogu firm portalu miejskiego Zabrza od 2005 roku. Czy polecasz tą firmę? Dodaj opinię w portalu miejskim.

Napisali o nas

Redakcja portalu nie odpowiada za prawidłowość danych teleadresowych, treści ofert zamieszczonych w katalogu firm, oraz wiadomości wysyłane poprzez formularz kontaktowy.