Wiadomości z Zabrza

Większe możliwości, szersze perspektywy

  • Dodano: 2018-09-14 11:30

Rozmowa z Wojciechem Saługą, marszałkiem województwa śląskiego

W sierpniu Zarząd Województwa zaktualizował Regionalny Program Operacyjny dla Śląskiego. Z czego wynikają te zmiany?

Zmiany wprowadzone do RPO to efekt długich negocjacji, jakie odbywały się między przedstawicielami Województwa i Komisji Europejskiej na przestrzeni wielu miesięcy. We wszystkich osiach priorytetowych osiągnęliśmy kompromis. Trzeba pamiętać, że tego typu rozmowy nigdy nie są łatwe. A to, że Komisja zgodziła się na zdecydowaną większość postulowanych przez nas zmian w Programie, jest wielkim sukcesem wszystkich, którzy uczestniczyli w negocjacjach.

Jednak chciałbym zaznaczyć, że te zmiany wynikają przede wszystkim z bieżących potrzeb województwa i jego mieszkańców. Aktualizacja RPO to nasza odpowiedź na realne problemy i potrzeby regionu. Przez lata udało nam się wiele osiągnąć, zmieniając Śląskie na lepsze, ale wciąż jest kilka spraw, które wymagają natychmiastowej poprawy. Do tego właśnie zmierzamy.

Mógłby Pan je przybliżyć?
Jakość naszego powietrza. Nie jest tajemnicą, że Śląskie boryka się z problemem niskiej emisji od dawna, ale w ostatnich latach sytuacja drastycznie się pogorszyła. Na szczęście dzięki szybkim i sprawnym działaniom otwiera się przed nami olbrzymia szansa na zmniejszenie tego problemu w najbliższych latach. Wielu z tych działań nie bylibyśmy w stanie w ogóle się podjąć, gdyby nie ogromne wsparcie, jakie otrzymujemy z Unii Europejskiej.

Dzięki podjętym przez nas negocjacjom udało się utworzyć w Regionalnym Programie Operacyjnym nowe działanie, które umożliwi dofinansowanie projektów wspierających nasz plan zwalczenia smogu.

Czego dotyczy to działanie?
Wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na nowoczesne kotły opalane paliwem stałym. W tego typu kotłach nie ma możliwości spalania złej jakości paliw, dzięki czemu spodziewamy się znacznego obniżenia niskiej emisji w regionie. Najwięcej zanieczyszczeń do atmosfery emitowanych jest właśnie z gospodarstw domowych, więc w perspektywie długookresowej realizacja projektów z tego działania powinna przynieść nieocenione korzyści dla zdrowia i jakości życia naszych mieszkańców. Na ten cel postanowiliśmy przeznaczyć ponad 42,3 mln euro.

Ważną kwestią w tym aspekcie jest też to, że z RPO wspieramy ekologiczny, coraz częściej zasilany energią elektryczną, transport publiczny. Całkowicie zrezygnowaliśmy z finansowania pojazdów napędzanych wyłącznie silnikami Diesla. Zamiast tego przeznaczymy większe fundusze na budowę i rozbudowę infrastruktury rowerowej. Chcemy, by Śląskie kojarzyło się z czystą energią, a jego mieszkańcy mogli wreszcie odetchnąć powietrzem bez zanieczyszczeń.

Co jeszcze się zmieniło w RPO?

Mniejszych lub większych zmian jest bardzo dużo. Począwszy od obszarów wsparcia, nowych typów projektów, m.in. dodaliśmy gminne i powiatowe projekty drogowe, poprzez nowe grupy docelowe, które będą mogły otrzymać wsparcie (m.in. reemigranci) i rozszerzenie katalogu beneficjentów  o Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, aż po nowe możliwości udostępnione w istniejących wcześniej obszarach. Nie sposób wymienić w tym miejscu wszystkie zmiany, dlatego zapraszam na stronę rpo.slaskie.pl, gdzie w przystępny sposób można się zapoznać z nowościami w Programie.

Mógłby Pan wskazać te najważniejsze?
Dodaliśmy dwa nowe obszary wsparcia, które pomogą rozwinąć skrzydła naszym przedsiębiorcom. Oni przez lata udowadniali swoją zaradność i pomysłowość. Śląskie firmy niejednokrotnie pokazywały się z najlepszej strony, prezentując odwagę i innowacyjność w inwestycjach. Udowadniały, że bez trudu mogłyby konkurować z zagranicznymi firmami. Chcieliśmy dać im tę szansę. W RPO brakowało dotychczas skutecznych mechanizmów ułatwiających nawiązywanie współpracy międzynarodowej pomiędzy śląskimi a zagranicznymi firmami. Teraz będzie to możliwe dzięki działaniu, w ramach którego przedsiębiorstwa otrzymają dofinansowanie na wdrażanie nowych modeli biznesowych wspierających ich umiędzynarodowienie. Docelowo wpłynie to pozytywnie na wzrost handlu zagranicznego oraz promocję zarówno śląskich przedsiębiorstw, jak i całego regionu na arenie międzynarodowej.

Ponadto stawiamy na nowoczesne i w pełni innowacyjne pomysły w gospodarce. Naszym celem jest zbudowanie tzw. ekosystemu innowacji, który będzie wspierał transfer wiedzy,  innowacji i wyników prac B+R pomiędzy podmiotami gospodarczymi, przyczyniając się do wzrostu poziomu konkurencyjności i wykorzystania wyników badań naukowych.

W ten sposób nasze województwo coraz szerzej otwiera się na nowe perspektywy biznesowe. Jestem przekonany, że nic tak nie pobudza wzrostu gospodarczego jak udana współpraca, wymiana myśli i czerpanie doświadczeń z różnych źródeł. Nasi przedsiębiorcy powinni na tych możliwościach bardzo skorzystać, a jestem pewien, że zagraniczny biznes również może się wiele od nas nauczyć.


MILIONY NA INSTRUMENTY ZWROTNE
Oprócz dofinansowania z funduszy unijnych  polscy przedsiębiorcy i samorządy mogą korzystać także z instrumentów zwrotnych, czyli pożyczek i kredytów. W województwie śląskim to ponad 770 mln zł.

To wsparcie dla firm, które napotykają na problemy, starając się o zdobycie kapitału w bankach, np. z powodu braku zabezpieczeń lub krótkiej historii kredytowej.

W grudniu 2018 r. minie trzynaście lat od uruchomienia pierwszych instrumentów finansowych Unii Europejskiej w Polsce oraz osiem lat od wdrożenia pierwszych instrumentów finansowych z perspektywy 2007-2013. Pieniądze są przyznawane w formie preferencyjnych pożyczek i poręczeń. Gdy spełnią swoją rolę, trafiają z powrotem do puli i mogą być ponownie wykorzystywane. Unijne instrumenty zwrotne w poprzedniej i obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej są oferowane jako niskooprocentowane pożyczki i poręczenia mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), a także podmiotom publicznym, m.in. na projekty z zakresu rewitalizacji i efektywności energetycznej. Ich oprocentowanie jest symboliczne, a więc zdecydowanie niższe niż rynkowe.

W województwie śląskim instrumenty zwrotne wdrażane są przy udziale Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI). Przy realizacji wsparcia zwrotnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zostaną wykorzystane zasoby z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Przeznaczono na ten cel ponad 178 mln euro, czyli ponad 770 mln zł.

O pożyczki mogą ubiegać się przede wszystkim mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, o pożyczki rewitalizacyjne – również jednostki samorządu terytorialnego, a o pożyczki na otwarcie własnej działalności osoby bezrobotne i bierne zawodowo, reemigranci, imigranci, osoby ubogie pracujące, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilnoprawnych 30+.

Pożyczki można przeznaczyć na wsparcie aktywności inwestycyjnej, poprawę efektywności energetycznej i odnawialne źródła energii, pomoc  dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, poprawę stanu środowiska miejskiego.

GDZIE PO POŻYCZKĘ
Działania 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości

FUNDUSZ GÓRNOŚLĄSKI S.A.
ul. Sokolska 8, Katowice
Punkt Obsługi Klienta
tel. +48 32 200 84 44, 32 200 84 00,
32 201 00 12,  32 201 00 13
e-mail: pok@fgsa.pl

BIURO TISE W KATOWICACH
Silesia Business Park,
ul. Chorzowska 150,  Katowice
tel. 517 420 746
e-mail: msp@tise.pl

BANK PEKAO S.A
Centrum Biznesowe Małych i Średnich
Przedsiębiorstw w Gliwicach
ul. gen. L. Berbeckiego 4, Gliwice
Tel. : 723 337 255

Działanie 10.4. Poprawa stanu środowiska miejskiego
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Region Śląski
ul. Podchorążych 1, KATOWICE
tel. 0 32 602 94 00
e-mail: katowice@bgk.pl

Więcej na rpo.slaskie.pl

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.