Wiadomości z Zabrza

Czy można pozwać spółkę w likwidacji?

 • Dodano: 2021-04-15 16:15, aktualizacja: 2021-04-16 17:30

Postawienie spółki prawa handlowego w stan likwidacji wiąże się z konkretnymi skutkami prawnymi. Zasadniczym celem jest tutaj zakończenie działalności gospodarczej prowadzonej przez taką spółkę. Proces ten trwa co najmniej 6 miesięcy - czy w tym czasie możliwe jest pozwanie likwidowanego podmiotu?

Czym jest likwidacja spółki?

Zakończenie działalności prowadzonej w formie jakiejkolwiek spółki prawa handlowego wiąże się z koniecznością wszczęcia jej likwidacji. Jest to sposób na zakończenie wszystkich bieżących spraw takiego podmiotu.
Zamknięcie spółki z o.o. jest możliwe, jeśli pojawi się co najmniej jedna przesłanka uzasadniająca jej rozwiązanie.

Zgodnie z treścią art. 270 Kodeksu spółek handlowych, rozwiązanie spółki powodują:

 • przyczyny przewidziane w umowie spółki;
 • uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza;
 • w przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, również uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki opatrzona przez wszystkich wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
 • ogłoszenie upadłości spółki;
 • inne przyczyny przewidziane prawem.

Jeżeli zainteresował Państwa ten temat to zapraszamy również do lektury artykułu opublikowanego tutaj.

Likwidacja spółki a możliwość jej pozwania

Postawienie spółki w stan likwidacji nie jest równoznaczne z ogłoszeniem jej upadłości. Są to dwie odrębne instytucje, choć osiągają one ten sam skutek – podmiot prawa handlowego przestaje działać w obrocie prawno-gospodarczym. 

Podstawowym zadaniem likwidatorów danej spółki jest uregulowanie wszystkich zobowiązań względem jej wierzycieli. W praktyce oznacza to konieczność zawarcia porozumienia pomiędzy takimi osobami. Oczywiście każdy wierzyciel ma prawo pozwać spółkę w likwidacji – przepisy nie przewidują w tym zakresie żadnych ograniczeń. W przypadku postawienia spółki w stan upadłości taka sytuacja nie byłaby niestety możliwa.

Należy przy tym pamiętać, że pozwanie likwidowanej spółki z reguły odsuwa wierzyciela od uzyskania swoich pieniędzy. Postępowania sądowe trwają w Polsce z reguły kilka miesięcy, a spółka może skutecznie bronić swojego stanowiska. W skrajnych przypadkach możliwe jest nawet to, że wierzyciel nie odzyska swojej należności decydując się na pozwanie likwidowanej spółki. Dlatego też dużo lepszym rozwiązaniem jest próba porozumienia się z likwidatorami takiego podmiotu oraz zawarcie stosownej ugody, w której określony zostanie dokładny sposób zrealizowania istniejącego zobowiązania. 

Jak pozwać spółkę w likwidacji?

Pozwanie spółki znajdującej się w stanie likwidacji nie różni się zasadniczo od pozwania normalnie działającej spółki. Jedyną zasadniczą różnicą jest to, że w pozwie należy określić firmę spółki, która funkcjonuje w obrocie z dodatkiem określenia „w likwidacji”. 

Spółkę taką reprezentują z reguły likwidatorzy będący członkami zarządu. Oczywiście umowa spółki może przewidywać odmienne zasady w tym zakresie. 

Niezależnie od powyższego, każdy pozew powinien zawierać w swej treści:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy pozew powinien zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 • oznaczenie rodzaju pisma;
 • osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 • wymienienie załączników;
 • dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;
 • przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu;
 • informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Pozew może zawierać wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o:

 • wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych;
 • dokonanie oględzin;
 • polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin;
 • zażądanie dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich, wraz z uprawdopodobnieniem, że strona sama nie może ich uzyskać.

Podstawa prawna:
Art. 270 KSH
Art. 187 KPC

Jeżeli zainteresował Państwa opisany wyżej temat, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią (tel.: +48 793 101 800, +48 71 729 21 50 lub e-mail: kancelarie@inlegis.pl) - reprezentujemy klientów na terenie całej Polski.
Patron merytoryczny artykułu:

Kancelaria Wrocław - Radca prawny 
INLEGIS Kancelarie Prawne sp. z o.o. sp. k.
ul. Podwale 83/7
50-414 Wrocław
tel. 71 729 21 50
https://www.inlegis.pl/

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.