Wiadomości z Zabrza

Wybory samorządowe 2024. Kto w Zabrzu zawalczy o stanowisko prezydenta miasta?

 • Dodano: 2024-03-18 07:30, aktualizacja: 2024-03-22 10:36

Przed nami wybory samorządowe 2024. Już w kwietniu zdecydujemy, kto będzie zarządzać naszym miastem. W Zabrzu zgłoszono 6 kandydatów na prezydenta. Sprawdźcie, kto będzie kandydować i jaki ma plan na przyszłość miasta.

Wybory po wyjątkowo długiej kadencji

Nietypowa, wydłużona z 4 do 5 lat kadencja samorządów dobiega końca. Według wcześniejszych założeń wybory samorządowe miały odbyć się jesienią 2023, ale to, że planowany termin zbiegł się w czasie z wyborami parlamentarnymi, było powodem dodatkowego wydłużenia czasu trwania kadencji. Data wyborów samorządowych wyznaczona przez premiera Donalda Tuska przypada na 7 kwietnia 2024 roku. To właśnie wtedy Polacy wybiorą się do lokali wyborczych i zdecydują, któremu z kandydatów na prezydenta ich miasta ufają najbardziej.

W Zabrzu o fotel prezydenta ubiega się sześć osób:

Małgorzata Mańka-Szulik

O reelekcję ubiegać się będzie obecnie urzędująca prezydent – Małgorzata Mańka-Szulik. Ówczesna prezydent stanowisko piastuje od czasu wyborów organizowanych w 2006 roku. W tegorocznych wyborach samorządowych startuje z listy obywatelskiego komitetu „Skuteczni dla Zabrza”. Jak twierdzi Małgorzata Mańka-Szulik, stawia na skuteczne zarządzanie i współpracę z ludźmi zaangażowanymi w sprawy miasta, dzięki czemu Zabrze od dawna rozwija się w sposób zrównoważony, a nawet stawiane za przykład. Dodatkowo podczas kadencji obecnej prezydent miasto zmieniło się z ośrodka przemysłowego w miasto innowacji, nauki, medycyny, kultury, sportu i turystyki postindustrialnej i jest miejscem przyjaznym dla mieszkańców.

Podczas potencjalnej kolejnej kadencji Małgorzata Mańka-Szulik chce, bazując na swoim doświadczeniu, dalej konsekwentnie rozwijać miasto i sprawiać, by było coraz lepszym miejscem do życia.

Agnieszka Rupniewska

Kolejną kandydatką ubiegającą się o fotel prezydenta jest Agnieszka Rupniewska, która obecnie pełni funkcję radnej i prezeski Stowarzyszenia Nowe Zabrze. Jak twierdzi kandydatka, genezą jej programu wyborczego jest Mapa Potrzeb Zabrza, którą tworzyła wspólnie z mieszkańcami miasta oraz Radami Dzielnic. Realizacja programu ma być rozwiązaniem problemów, z którymi borykają się mieszkańcy miasta.

Program wyborczy Agnieszki Rupniewskiej obejmuje kilka segmentów i grup mieszkańców.

Program dla mieszkańców:

 • rozsądne inwestycje i stabilne finanse
 • czyste i przyjazne Zabrze
 • współpraca z Radami Dzielnic
 • stworzenie zielonych enklaw – parków kieszonkowych

Program dla młodzieży:

 • kompleksowy rozwój Akademii Górnika Zabrze i zwiększenie środków finansowych dla sportu dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych
 • Ogniska Pracy Pozaszkolnej
 • audyt sposobu przyznawania stypendiów dla najzdolniejszych uczniów
 • wspieranie działalności i inicjatyw Młodzieżowej Rady Miasta
 • rozwój debat oxfordskich pomiędzy szkołami średnimi
 • stworzenie miejsc w dzielnicach, w których młodzież będzie mogła się integrować

Program dla rodzin:

 • Karta Mieszkańca uprawniająca do zniżek
 • dodatkowa godzina języka angielskiego dla przedszkolaków
 • dodatkowe, nieobowiązkowe zajęcia w szkołach o kulturze i historii Zabrza i regionu
 • zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach i żłobkach
 • zadbane place zabaw dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i zieloną przestrzenią dla rodziców

Program dla seniorów:

 • uruchomienie Srebrnego telefonu – infolinii z informacjami o wsparciu dla seniorów
 • program Złota Rączka zapewniający drobne usługi i naprawy
 • utworzenie Ambasady Seniorów i Osób Samotnych

Program dla przedsiębiorców:

 • uruchomienie Centrum Obsługi Inwestorów, czyli miejsce, w którym przedsiębiorcy dowiedzą się więcej o Zabrzu, regionie oraz warunków prowadzenia działalności w mieście
 • przemyślane inwestycje w infrastrukturę
 • promocja lokalnych przedsiębiorców
 • podatkowe programy wsparcia

Kamil Żbikowski

Kolejnym kandydatem na prezydenta jest Kamil Żbikowski, który w tegorocznych wyborach samorządowych startuje z bezpartyjnego komitetu Lepsze Zabrze Kamila Żbikowskiego. Jak twierdzi kandydat, chce wziąć sprawy w swoje ręce i sprawić, aby jego mała ojczyzna się rozwijała i była przyjaznym miejscem do życia. Program wyborczy Kamila Żbikowskiego składa się z 9 głównych punktów.

Program dla Zabrza:

Lepsza Gospodarka - między innymi:

 • Rewizja wydatków
 • Zmiana priorytetów inwestycyjnych
 • Opracowanie strategii przeciwdziałania zjawisku szybkiego wyludniania się Zabrza i łagodzenia jego skutków.
 • Pakiet ułatwień i wsparcia dla małych i średnich lokalnych przedsiębiorców
 • Większe wykorzystanie nieruchomości w bezpośrednim sąsiedztwie dróg przelotowych (DTŚ, DK88, DK78, A1, A4) pod działalność gospodarczą. Zapobieganie rozszerzania się strefy przemysłowej w pobliżu terenów mieszkalnych.
 • Nowe Centrum Biznesu
 • Opracowanie miejskiego programu wsparcia dla inwestycji w odnawialne źródła energii.
 • Przyciągnięcie innowacyjnych inwestorów z branży usług, przemysłów kreatywnych i nowoczesnych technologii (np. medycznych, informatycznych, lotniczych).
 • Maksymalizacja pozyskiwania funduszy zewnętrznych (programów krajowych, unijnych i zagranicznych). Dążenie do stania się liderem wykorzystania funduszy zewnętrznych w regionie.
 • Doradztwo dla zabrzańskich przedsiębiorców
 • Koniec z apanażami notabli – zakończenie praktyki przekazywania radnym miasta, kadrze kierowniczej Urzędu Miejskiego, jednostek i spółek miejskich oraz innym arbitralnie wybranym prominentom darmowych wejściówek na odpłatne dla ogółu mieszkańców widowiska kulturalne i sportowe
 • Audyt funduszów reprezentacyjnych urzędu i jednostek miejskich
 • Oszczędność kosztów energii i poprawa bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne lampy LED.
 • Program „Gastronomia z pomysłem”
 • Opracowanie planu rewitalizacji targowisk

Lepsze zarządzanie - między innymi:

 • Reorganizacja urzędu miejskiego, spółek miejskich i jednostek budżetowych
 • Przyjazny i Pomocny Urząd
 • Dostosowanie godzin obsługi Urzędu Miejskiego do potrzeb mieszkańców
 • Naprawmy To! Portal do zgłaszania usterek infrastruktury i przestrzeni miejskiej z funkcją banku pomysłów, na którym każdy mieszkaniec będzie mógł zgłosić usterkę lub pomysł na inwestycję lub ulepszenie funkcjonowania miasta
 • E-Urząd!
 • Udoskonalenie Budżetu Obywatelskiego!
 • Zwiększenie jawności procedur urzędowych oraz upublicznienie online jawnego rejestru umów z udziałem podmiotów miejskich.
 • Analiza i zmniejszenie potrzeb lokalowych urzędu, jednostek i spółek miejskich
 • DecydujeMy! Zwiększenie siły głosu mieszkańców poprzez wykorzystanie mechanizmów konsultacji społecznych i partycypacji obywatelskiej
 • Dzielnice Decydują! Zwiększenie znaczenia rad dzielnic w zarządzaniu miastem – budżet inwestycyjny dla każdej rady dzielnicy, obowiązkowe konsultacje urzędu z radą dzielnicy w sprawie inwestycji na terenie dzielnicy
 • Wdrożenie programu monitorowania jakości usług publicznych
 • Opracowanie czytelnych informacji w formie infografik dla najczęściej realizowanych procedur urzędowych i wniosków mieszkańców.
 • Przyjazny, czytelny i aktualny Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) oraz miejski portal mapowy
 • Odtworzenie formuły inicjatyw lokalnych, w ramach których mieszkańcy i organizacje społeczne mogłyby otrzymywać wsparcie finansowe i organizacyjne miasta na realizację zadań publicznych
 • Podniesienie płac pracownikom samorządowym niższego i średniego szczebla
 • Coroczna waloryzacja płac o wskaźnik inflacji
 • Zmniejszenie liczebności rad nadzorczych w spółkach miejskich
 • Rzetelne i jawne konkursy na stanowiska kierownicze w administracji i spółkach miejskich
 • Aktywny wpływ władz Zabrza na rozwój i decyzje Metropolii i województwa
 • Zapewnienie równości płac na tych samych stanowiskach
 • Powołanie pełnomocnika prezydenta miasta ds. równego traktowania
 • Ujednolicenie programów komputerowych w Urzędzie Miejskim i pozostałych jednostkach miejskich oraz ich integracja za pomocą programu zarządzającego

Lepsza przestrzeń - między innymi:

 • Tętniące Życiem Centrum!
 • Czyste Miasto!
 • Koniec dzikich wysypisk!
 • Projekt „Wakacje 2025”! Wyremontowanie wszystkich zaniedbanych miejskich placów zabaw do wakacji 2025 r.
 • Bezpieczne Miasto!
 • Wybiegi dla psów przy każdym parku i dużym osiedlu
 • Przystosowanie wszystkich budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych i o ograniczeniach ruchowych
 • Bezpieczne Dachy!
 • Zadbane Miasto!
 • Czysta Zieleń!
 • Oraz wiele innych

Lepsze zdrowie - między innymi:

 • Stop Smog! Znaczne zwiększenie wysokości dotacji na zmianę przestarzałych źródeł ogrzewania i przyspieszenie wypłat tych środków
 • Szpital XXI wieku! Restrukturyzacja i specjalizacja Szpitala Miejskiego w celu poprawy sytuacji finansowej i jakości usług medycznych
 • Stop Smród! Szybka eliminacja problemu odoru śmieci
 • Zapewnienie funkcjonowania całodobowej apteki w Zabrzu
 • Wyposażenie służb miejskich w drony monitorujące jakość powietrza
 • Poprawa stanu technicznego budynków ośrodków zdrowia, szczególnie zlokalizowanych w obiektach zabytkowych
 • Współpraca z podmiotami medycznymi
 • Promowanie programów dobrowolnych szczepień
 • Powiększenie sieci całodobowych punktów opieki lekarskiej
 • Doposażenie pogotowia ratunkowego w dodatkowy sprzęt
 • Zapewnienie odpowiedniego wymiaru wsparcia psychologicznego dla uczniów w szkołach
 • Zacieśnienie współpracy z Sanepidem
 • Publikowanie alertów o wycofaniu ze sklepów produktów niebezpiecznych w miejskiej aplikacji mobilnej

Lepsze mieszkania - między innymi:

 • Zwiększenie funduszu na remonty zaniedbanych mieszkań komunalnych i pustostanów
 • Kompleksowa inwentaryzacja pustostanów i przyjęcie strategii ich zagospodarowania
 • Powiększenie zasobu, zróżnicowanie oferty i poprawa jakości mieszkalnictwa komunalnego
 • Radykalne skrócenie czasu oczekiwania na mieszkania komunalne i socjalne
 • Przygotowanie nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową wraz z wytyczeniem infrastruktury rekreacyjnej
 • Sprawiedliwe Opłaty! Stały monitoring wysokości faktycznych kosztów mediów i usług komunalnych
 • Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych
 • Obrona praw mieszkańców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
 • Zapewnienie mieszkańcom pomocy prawnej w zakresie praw lokatorskich
 • Umożliwienie wieloletnim dzierżawcom kupna przydomowych ogródków rekreacyjnych
 • Wsparcie mieszkańców nowo powstałych osiedli w wyegzekwowaniu zobowiązań podjętych przez deweloperów
 • Stopniowa sprzedaż miejskich mieszkań obecnym lokatorom
 • Sprawiedliwy system ulg czynszowych dla osób o niskich dochodach, niepełnosprawnych, samotnych lub samotnie wychowujących dzieci

Lepszy transport - między innymi:

 • Równe Ulice!
 • Wizja Zero Wypadków!
 • Doświetlenie wszystkich niebezpiecznych przejść dla pieszych kierunkowymi reflektorami LED
 • Miasto bez korków!
 • Kolejowa Rewolucja!
 • Niezawodny transport!
 • Zintegrowany Dworzec Centralny
 • Rowerowe Zabrze!
 • Tania komunikacja miejska!
 • Zwiększenie liczby miejsc parkingowych w centrum, na osiedlach i przy skupiskach budynków mieszkalnych
 • Sprawna Akcja Zima!
 • Dokończenie budowy strategicznych łączników drogowych z autostradami i drogami krajowymi
 • Uzupełnienie brakujących połączeń drogowych dla ruchu lokalnego
 • Rozbudowa sieci miejskiej wypożyczalni rowerów i jej integracja z sąsiednimi miejscowościami
 • Budowa nowych garaży dla mieszkańców na części wolnych terenów miejskich
 • Współpraca z PKP w sprawie jak najszybszego remontu nawierzchni ulic, dróg rowerowych i przepustów pieszych pod wiaduktami kolejowymi
 • Kontrola techniczna i poprawa stanu przejazdów kolejowych i wiaduktów
 • Rozwój elektromobilności

Lepsza edukacja - między innymi:

 • Pozyskanie nowych miast partnerskich i zacieśnienie współpracy z dotychczasowymi
 • Dodatkowe szkolne programy przedsiębiorczości, informatyki, języków obcych, postaw obywatelskich, edukacji regionalnej, pierwszej pomocy i kompetencji miękkich
 • Bony dla dzieci i młodzieży na zajęcia pozalekcyjne
 • Rozbudowa sieci szkolnych pracowni pierwszej pomocy
 • Zapewnienie możliwości zjedzenia świeżego posiłku w każdej szkole.
 • Podniesienie i wyrównanie poziomu nauczania miejskich placówek oświatowych, dostosowanie oferty edukacyjnej do rynku pracy, rozszerzenie dostępu do zajęć prowadzonych przez naukowców i praktyków, zacieśnienie współpracy zabrzańskich szkół średnich z uczelniami wyższymi.
 • Urządzenie Zielonych Pracowni lub Zielonych Pracowni Pod Chmurką w placówkach, które jeszcze ich nie posiadają
 • Wsparcie działań szkół zmierzających do wprowadzenia standardów nauczania dających wysokie możliwości na rynku pracy
 • Zwiększenie wykorzystania zasobów miejskich dla rozszerzenia oferty kulturalnej
 • Wykorzystanie zasobów lokalowych szkół i jednostek kulturalnych dla zajęć pozaszkolnych, całotygodniowych świetlic dziecięcych, kół zainteresowań różnych grup wiekowych, lokalnych organizacji społecznych czy inicjatyw edukacyjnych
 • Dążenie do ulokowania w Zabrzu wydziału języków obcych uczelni wyższej
 • Organizacja lekcji języka polskiego i szkoleń z podstaw prawa i kultury polskiej dla mieszkańców słabo znających język, prawo i kulturę polską
 • Zagwarantowanie w budżecie miasta środków na doposażenie zabrzańskich publicznych przedszkoli i szkół w pomoce naukowe i sportowe, co umożliwi edukację zabrzańskich dzieci i młodzieży na najwyższym poziomie
 • Nacisk na skuteczną naukę języka angielskiego we wszystkich zabrzańskich szkołach
 • Promowanie praktycznej nauki, ale także umożliwienie uczniom wszystkich szkół kompleksowego przygotowania do egzaminów certyfikujących jako zwieńczenia szkolnej nauki języka i fundamentu startu w życie zawodowe

Lepsza kultura - między innymi:

 • Karta Mieszkańca!
 • Dzielnicowe Ośrodki Kultury dla każdej dzielnicy
 • Analiza i wzrost wykorzystania obiektów postindustrialnych dla potrzeb mieszkańców
 • Stworzenie zagłębia kultury i rozrywki w rejonie Wieży Ciśnień, Sztolni Luiza i Elektrociepłowni ze stałą ofertą kulturalną
 • Modernizacja Kina Roma!
 • Rewitalizacja Kina Roma we współpracy z Instytucją Filmową Silesia Film
 • Symboliczne stawki czynszów w dotychczasowych pustostanach
 • Udostępnienie na preferencyjnych warunkach przestrzeni miejskich do realizacji oferty kulturalnej
 • Poprawa warunków lokalowych Miejskiej Biblioteki Publicznej
 • Wzrost dofinansowania istotnych przedsięwzięć kulturalnych
 • Podawanie do publicznej wiadomości ramowego planu działań instytucji kultury wraz z coroczną weryfikacją stanu ich realizacji
 • Weryfikacja i zmiana finansowania kultury z większym uwzględnieniem środków zewnętrznych
 • Weryfikacja sposobu finansowania i organizacji flagowych wydarzeń miejskich
 • Wykorzystanie zasobów lokalowych szkół i jednostek kulturalnych dla zajęć pozaszkolnych, całotygodniowych świetlic dziecięcych, kół zainteresowań różnych grup wiekowych, lokalnych organizacji społecznych czy inicjatyw edukacyjnych
 • Udostępnienie scen Teatru Nowego, Kina Roma i budynków Miejskiego Ośrodka Kultury lokalnym amatorskim, studenckim i uczniowskim grupom teatralnym
 • Wzrost rentowności komercyjnego wykorzystania scen kulturalnych i sportowych na wydarzenia rozrywkowe
 • Aktywizacja DMiT, Spółki Stadion i innych zarządców obiektów jako organizatorów wydarzeń, a nie tylko wynajmujących przestrzeń
 • Organizacja cyklicznego festiwalu murali i sztuki miejskiej

Lepszy sport - między innymi:

 • Górnik na europejskim poziomie zarządzany przez ekspertów!
 • Górnik dla kibiców!
 • Równomierne i sprawiedliwe wsparcie dla sportowców, amatorów i młodzieży z różnych dyscyplin sportu
 • Arena Zabrze świątynią sportu i muzyki!
 • Remont przestarzałej miejskiej infrastruktury wszystkich klubów sportowych
 • Zabrze prawdziwym miastem sportu!
 • Rozbudowa oferty darmowych lub dotowanych otwartych zajęć sportowych i rekreacyjno-ruchowych
 • Otwarcie nowych (i przywrócenie dawnych) sekcji sportowych w ramach marki Górnika Zabrze
 • Sport przez duże „S”!
 • Zwiększenie ilości i atrakcyjności miejskich konkursów i wydarzeń sportowych dostępnych dla mieszkańców, w tym młodzieży.Na mecz i koncert prosto na stadion!
 • Dokończenie i otwarcie dla kibiców i uczestników imprez drugiego poziomu parkingu pod stadionem miejskim
 • Uruchomienie zdalnie sterowanego inteligentnego systemu sterowania ruchem w celu minimalizacji korków przed i po meczach lub imprezach masowych na stadionie

Borys Borówka

W tegorocznych wyborach samorządowych o fotel prezydenta zawalczy także Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze kadencji 2018-2024, Borys Borówka. Kandydat jest od urodzenia związany z Zabrzem i jak sam twierdzi, od wielu lat ma głęboką potrzebę wykorzystania swojego doświadczenia dla miasta. Pragnie zrealizować ważne potrzeby, które w nim dostrzega. Borys Borówka uważa, że posiada doświadczenie skutecznego przedsiębiorcy, który potrafi zarządzać majątkiem i finansami, a jego zaangażowanie sprawia, że jest gotowy do sprawowania funkcji prezydenta miasta.

W planach kandydata na przyszłość Zabrza znalazło się między innymi utworzenie w mieście rynku. Gdzie miałby on powstać, ma pozostać tajemnicą, którą Borys Borówka zdradzi dopiero po potencjalnej wygranej.

Sebastian Dziębowski

Kolejny kandydat na prezydenta Zabrza to Sebastian Dziębowski, który w tegorocznych wyborach samorządowych startuje z Komitetu Wyborczego Zabrzańska Inicjatywa Społeczna. Jak twierdzi kandydat, decyzja o ubieganiu się o stanowisko prezydenta Zabrza nie było decyzją spontaniczną, a solidnie przemyślaną. Uważa także, że samorząd powinien być wolny od ogólnopolskiej polityki, a kampanię wyborczą pragnie przeprowadzić bez krytykowania działań innych osób, skupiając się jedynie na tym, dlaczego warto zagłosować właśnie na niego.

Kandydat przekonuje, że od dłuższego czasu z Zabrzańską Inicjatywą Społeczną pracował nad stworzeniem programu, który pozwoli przedstawić spójną wizję przyszłości Zabrza. Podczas potencjalnej prezydentury Sebastian Dziębowski pragnie sprawić, aby Zabrze było miastem nowoczesnym, przyjaznym do życia, pracy i prowadzenia działalności.

Alina Nowak

Ostatnią kandydatką na prezydenta Zabrza jest Alina Nowak, która w tegorocznych wyborach startuje jako w pełni niezależna kandydatka. Jak sama twierdzi, podjęła decyzję o kandydowaniu, ponieważ czas sprawić, aby Zabrze zaczęło stawać się lepsze. Program wyborczy Aliny Nowak skupia się na 6 głównych punktach:

FUNKCJONALNE MIESZKALNICTWO

 • poprawa dostępności oraz stanu budynków mieszkalnych i otoczenia
 • stymulacja sektora budownictwa mieszkaniowego

BEZPIECZNE DROGI

 • infrastruktura drogowa przyjazna mieszkańcom
 • poprawa płynności ruchu samochodowego
 • zwiększenie ilości miejsc parkingowych
 • usprawnienie kanalizacji deszczowej w mieście (posesje, drogi)
 • komunikacja miejska dopasowana do potrzeb użytkowników
 • bezpieczne i równe chodniki oraz zadbane otoczenie wokół nich
 • bezpieczne, przyjazne i funkcjonalne ścieżki rowerowe

CZYSTE MIASTO

 • likwidacja smrodu w mieście – identyfikacja źródeł (ekspertyza naukowców)
 • likwidacja zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw kopalnych i śmieci
 • eliminacja odpadów i zanieczyszczeń w przestrzeni miejskiej
 • estetyczna i funkcjonalna infrastruktura miejska
 • posprzątane ulice, skwery, parki
 • więcej koszy na śmieci w parkach i przy chodnikach
 • pogodzenie i właściwa proporcja zieleni miejskiej w układzie urbanistycznym miasta
 • społeczne ogrody osiedlowe
 • parki kieszonkowe
 • zwiększenie powierzchni ROD
 • naturalne place zabaw
 • łąki kwietne

MIASTO OBYWATELSKIE

 • urząd przyjazny mieszkańcom
 • przyjazne i ergonomiczne obiekty użyteczności publicznej
 • fundusz dzielnicowy dla rad dzielnic w celu współdziałania w zarządzaniu miastem
 • realny budżet obywatelski
 • usprawnienie działalności Centrum Organizacji Pozarządowych
 • optymalizacja liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach, w lokalizacjach dogodnych dla mieszkańców
 • programy poprawy jakości życia dzieci i młodzieży
 • szkoła przyjazna dzieciom i ich opiekunom
 • atrakcyjna oferta edukacyjna dostosowana do rynku pracy oraz współczesnych zainteresowań dzieci i młodzieży
 • realna współpraca lokalnych przedsiębiorców ze szkołami
 • godne warunki bytowe w szpitalu miejskim
 • profilaktyki dopasowane do grup wiekowych i płci
 • sprawniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów szpitala miejskiego
 • utworzenie przy szpitalu miejskim warunków dla funkcjonowania całodobowej apteki
 • wskazanie i przekazanie działki pod budowę nowoczesnego obiektu Pogotowia Ratunkowego

NOWOCZESNA GOSPODARKA

 • wspieranie przedsiębiorczości
 • Zabrzański HUB technologiczny
 • Zabrzański Akcelerator Nowoczesnych Usług Biznesowych
 • Zabrzańska Platforma Biznesu
 • zagospodarowanie lokali - pustostanów oraz ożywienie życia miasta w rewitalizowanych strefach
 • nowocześnie zarządzane spółki miejskie oraz jednostki budżetowe
 • dalszy rozwój gospodarczy na terenach poprzemysłowych

AKTYWNY WYPOCZYNEK

 • zabrzański rynek
 • kultura i sztuka
 • MOK / DDK
 • obiekty miejskie
 • tereny rekreacyjne
 • Górnik Zabrze
 • obiekty sportowe
 • krzewienie kultury fizycznej i sportu

Pierwsza tura wyborów została zaplanowana na 7 kwietnia 2024 roku. Jeśli w pierwszej turze żaden z kandydatów nie uzyska ponad połowy głosów, 21 kwietnia odbędzie się druga tura głosowania.

Komentarze (2)    dodaj »

 • Iza

  Mańka-Szczulik oraz Rupniewska nie mają nic do zaoferowania poza układami, w których siedzą. Każdy kandydat poza tą dwójką będzie szansa dla Zabrza.

 • Max

  Kibice GZ los carycy w waszych głosach

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również