Wiadomości z Zabrza

Otwarty Konkurs Ofert rozstrzygnięty

  • Dodano: 2014-06-02 09:30
Zarządzenie nr 438/ZPS/2014 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 30.05.2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie - organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Miasta Zabrze w roku 2014.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. z późn .zm.), art. 15 ust.2h ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.(t.j.Dz. U. Nr 234 poz.1536z 2010 r. z późn. zm.), oraz w związku z Uchwałą XLIV/636/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 21.10.2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014, zarządza się, co następuje :
§ 1. Rozstrzygnąć otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego miasta Zabrze pod nazwą: organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta Zabrze w roku 2014 oraz przyznać dotacje organizacjom pozarządowym zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
§ 2. Przekazanie środków dofinansowania zadania, do wysokości określonej w załączniku, następuje na podstawie podpisanej umowy. 
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej. 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wykaz organizacji, którym przyznano dofinansowanie w roku 2014:
 
1. Fundacja Rozwoju Edukacji i Pomocy Społecznej Zabrze 41-800 Pl. Warszawski 6 Porąbka;
2. Stowarzyszenie „Wielka Flota Zjednoczonych Sił”, Zabrze 41-800, ul. Dworcowa 6/9 Kudowa Zdrój;
3. Stowarzyszenie „NASZA SZKOŁA –NASZ DOM”, 41-800 Zabrze, ul. Bytomska 2;
4. Parafia Rzymskokatolicka P.W. Wniebowzięcia N.M.P. 41- 803 Zabrze, ul. Bytomska 111a Głogów;
5. Diecezja Gliwicka-Rzymskokatolicka Parafia św. Krzyża , Zabrze 41-800, ul. Jaskółcza 37 Sianożęty;
6. Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej i Ich Bliskich, 41-800 Zabrze ul. Damrota 33;
7. Związek Harcerstwa Polskiego- Hufiec Zabrze, 41-800 Zabrze, ul. Wolności 350 a;
8. Uczniowski Klub Sportowy TEAKWON-DO, 41-800 Zabrze, ul. Buchenwalczyków 25 Jastrowie;
9. Stowarzyszenie FENIX, 41-806 Zabrze, ul. Karczewskiego 10;
10. Stowarzyszenie „Kontakt” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, ul. Konopnickiej 3, 41-800 Zabrze.
 
Uzasadnienie:
W wyniku ogłoszonego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie – organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta Zabrze w roku 2014, wpłynęło 10 kopert z 10 wnioskami. Komisja Konkursowa po otwarciu kopert zapoznała się z ofertami., które zostały złożone w terminie i były kompletne. Opiniując wnioski Komisja wzięła pod uwagę: 
a) merytoryczną wartość projektu i jego zbieżność z celami zadania ( ilość punktów od 0 do 2); 
b) Ocenę rzeczową: jakość wykonania zadania, posiadana kadra, kwalifikacje kadry, baza materialna(ilość punktów od 0 do 5); 
c) Ocenę finansową: przedstawiona kalkulacja kosztów- jej rzetelność i wiarygodność (ilość punktów od 0 do 2)
d) Analizę i ocenę wykonania zadań publicznych w okresie poprzednim z uwzględnieniem rzetelności i terminowości realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków ( ilość punktów od 0 do 3). 
Ogółem organizacje wnioskowały o dofinansowanie w wysokości 376 386,00 zł 
Komisja Konkursowa zaproponowała podział dotacji na 2014 r. w zakresie ogłoszonego konkursu do wysokości 246 920,00 zł
 

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również