Warning: DOMDocument::loadXML(): Input is not proper UTF-8, indicate encoding ! Bytes: 0x93 0x20 0x32 0x30 in Entity, line: 55 in /home/users/default/public_html/zabrze.com.pl/inkludy/funkcje/szablony.php on line 269

Warning: DOMDocument::loadXML(): Input is not proper UTF-8, indicate encoding ! Bytes: 0x93 0x20 0x32 0x30 in Entity, line: 56 in /home/users/default/public_html/zabrze.com.pl/inkludy/funkcje/szablony.php on line 308
IX sesja Rady Miasta Zabrze kadencji 2018 - 2023 - Zabrze informacje

Wiadomości z Zabrza

IX sesja Rady Miasta Zabrze kadencji 2018 - 2023

 • Dodano: 2019-06-19 07:30, aktualizacja: 2019-06-19 11:39

24 czerwca, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się IX sesja Rady Miasta Zabrze.

Początek posiedzenia - godz. 15.00.

Radnym zostanie przedłożonych siedem projektów uchwał w nst. sprawach:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2018 rok:

 • omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta Zabrze w 2018 roku oraz sprawozdania finansowego Miasta Zabrze za 2018 rok, 
 • przedstawienie Uchwały Nr 4200/III/100/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Zabrze sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok, 
 • przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Miasta Zabrze z 2018 roku, 
 • przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdań z wykonania budżetu Miasta Zabrze w 2018 roku, 
 • dyskusja,
 • głosowanie nad uchwałą;

2) udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zabrze za 2018 rok:

 • przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zabrze z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2018 rok oraz przedstawienia wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Zabrze za rok 2018, 
 • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie Uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zabrze z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2018 rok oraz przedstawienia wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Zabrze za rok 2018, 
 • dyskusja,
 • głosowanie nad uchwałą;

3) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2019 rok;

4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2019-2048;

5) zmiany Uchwały Nr XXI/282/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12 marca 2012 r. 
w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, określenia źródeł tych dochodów oraz ich przeznaczenia,  a także sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania;

6) powołanie zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników;

7) przyjęcia ramowego programu działania Rady Miasta Zabrze na kadencję 2018-2023.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.