Wiadomości z Zabrza

Happening z okazji Święta Optymizmu [ZDJĘCIA]

  • Dodano: 2022-05-11 07:45, aktualizacja: 2022-05-11 07:55

Wczoraj, przed zabrzańskim Ratuszem przy ul. Religi 1, zainaugurowano lokalne obchody XI Święta Optymizmu. Dyrektorzy miejskich przedszkoli o poranku powitali mieszkańców żółtymi latawcami oraz pozytywnym, optymistycznym przesłaniem.

Inauguracja obchodów XI Święta Optymizmu.

W wydarzeniu udział wzięli m.in.: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, dyrektorzy zabrzańskich optymistycznych przedszkoli oraz naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu Ewa Wolnica.

W ramach tegorocznych obchodów Święta Optymizmu przedszkolaki złożyły na ręce prezydent miasta Księgę Sukcesów Zabrzańskich Optymistycznych Przedszkoli.

Optymistyczne przedszkola w Zabrzu

Na tle Polski, to właśnie w Zabrzu funkcjonuje najwięcej przedszkoli, które uzyskały certyfikat „Optymistyczne Przedszkole”. Autorkami programu są Ire­na Dzierz­gow­ska i Mi­re­la Naw­rot. Ma­te­ria­ł, zgodnie z którym pracują placówki, opar­ty jest na psy­cho­lo­gicz­nych, pe­da­go­gicz­nych i fi­lo­zo­ficz­nych pod­sta­wach pra­cy z dziec­kiem przed­szkol­nym. Adre­so­wa­ny jest przede wszyst­kim do dzie­ci przed­szkol­nych. Z uwa­gi jed­nak na to, iż przed­szko­le współ­cze­sne jest in­sty­tu­cją trój­pod­mio­to­wą, któ­rą two­rzą dzie­ci, ich ro­dzi­ce oraz per­so­nel przed­szko­la spek­trum od­bior­ców jest zde­cy­do­wa­nie szer­sze. Według programu celem wychowania jest rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości, nauczanie jak radzić sobie w różnych sytuacjach, jak rozwijać zainteresowania i talenty.

Aktualnie w naszym mieście funkcjonuje 20 placówek, którym przyznano certyfikat „Optymistyczne Przedszkole”.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.