Zabrze - portal miejski Zabrze.com.pl

Wiadomości z Zabrza

XXIII sesja Rady Miasta Zabrze kadencji 2018 – 2023

 • Dodano: 2020-07-09 07:45, aktualizacja: 2020-07-09 08:04

15 lipca odbędzie się XXIII sesja Rady Miasta Zabrze.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i będzie mieć charakter zdalny. Jej przebieg odbędzie się za pomocą systemu informatycznego. Początek posiedzenia – godz. 12.00.

Radnym zostaną przedłożone projekty uchwał w nst. sprawach:

 1. zmiany budżetu miasta Zabrze na 2020 rok;
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2020-2048;
 3. przystąpienia do sporządzenia Strategii Smart Zabrze na lata 2021-2030;
 4. zmiany uchwały nr XVII/327/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 17.02.2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
 5. przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Zabrzu, w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu poprzez włączenie Branżowej Szkoły II stopnia Nr 1 w Zabrzu do Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Zabrzu, w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu;
 6. ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze;
 7. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Zabrze oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze Miasta Zabrze;
 8. ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, prowadzonych przez Miasto Zabrze z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Zabrze, prowadzonych przez inne organy prowadzące;
 9. zmiany Uchwały Nr XXI/282/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, określenia źródeł tych dochodów oraz ich przeznaczenia, a także sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania;
 10. skargi nr BK.1510.5.2020 na Prezydenta Miasta Zabrze;
 11. skargi nr BK.1510.6.2020 na dyrektora jednostki oświatowej;
 12. apelu o zwiększenie środków przeznaczonych na finansowanie publicznego systemu ochrony zdrowia.
 13. Wybory uzupełniające ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach w tym projekty uchwał w sprawach:
 • powołania komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach w wyborach uzupełniających na kadencję 2020-2023;
 • stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach w wyborach uzupełniających na kadencję w latach 2020-2023.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.