Wiadomości z Zabrza

XX sesja Rady Miasta Zabrze kadencji 2018 - 2023

  • Dodano: 2020-05-13 08:00, aktualizacja: 2020-05-13 08:12

18 maja odbędzie się XX sesja Rady Miasta Zabrze. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i będzie mieć charakter zdalny.

Jej przebieg odbędzie się za pomocą systemu informatycznego. Początek posiedzenia – godz. 12.00.

Radnym zostaną przedłożone projekty uchwał w nst. sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2020 rok; WBU
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2020-2048; WBU
3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północnej części miasta Zabrze – II Etap; BPP
4) zmiany uchwały nr XXIV/316/12 RM w Zabrzu z dnia 11 czerwca 2012 r. dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zabrzu, ul. 3 Maja 10; ZPS
5) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze; GOK
6) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; GOK
7) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym; GOK
8) ustalenia przebiegu gminnych dróg publicznych - ul. Lawendowa, ul. Jowisza oraz drogi łączącej ul. Lawendową z ul. Jowisza;
9) przekształcenia publicznego Przedszkola z Oddziałami Specjalnymi Nr 28 im. Janoscha w Zabrzu, poprzez likwidację oddziału specjalnego zorganizowanego w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10; WO/9-27
10) zmiany nazwy publicznego Przedszkola z Oddziałami Specjalnymi Nr 28 im. Janoscha w Zabrzu;
11) przekształcenia publicznego Przedszkola z Oddziałami Specjalnymi Nr 33 im. Majki Jeżowskiej w Zabrzu, poprzez likwidację oddziałów specjalnych zorganizowanych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w Zabrzu ul. 3 Maja 13-15;
12) zmiany nazwy publicznego Przedszkola z Oddziałami Specjalnymi Nr 33 im. Majki Jeżowskiej w Zabrzu;
13) likwidacji publicznego Przedszkola Nr 32 w Zabrzu;
14) przekształcenia publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zabrzu, poprzez likwidację oddziału sportowego w pływaniu na poziomie klasy siódmej;
15) przekształcenia publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Księdza Jana Dzierżona w Zabrzu, poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w Zabrzu, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 1;
16) wyrażenia zgody na udzielenie dotacji niepublicznym szkołom podstawowym, w których jest realizowany obowiązek szkolny, prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne na terenie Miasta Zabrze, w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;
17) wyłączenia publicznej Szkoły Policealnej Nr 2 w Zabrzu z Zespołu Szkół Nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Zabrzu;
18) likwidacji publicznej Szkoły Policealnej Nr 2 w Zabrzu;
19) wyłączenia publicznej Szkoły Policealnej Nr 3 w Zabrzu z Zespołu Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu;
20) likwidacji publicznej Szkoły Policealnej Nr 3 w Zabrzu;
21) wyłączenia publicznej Szkoły Policealnej Nr 4 w Zabrzu z Zespołu Szkół Nr 17 w Zabrzu;
22) likwidacji publicznej Szkoły Policealnej Nr 4 w Zabrzu;
23) wyłączenia publicznej Szkoły Policealnej Nr 6 w Zabrzu z Zespołu Szkół Spożywczych im. dr Bronisława Hagera w Zabrzu;
24) likwidacji publicznej Szkoły Policealnej Nr 6 w Zabrzu;
25) założenia publicznej szkoły ponadpodstawowej o nazwie: Branżowa Szkoła II stopnia Nr 1 w Zabrzu;
26) przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Zabrzu, w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu poprzez włączenie Branżowej Szkoły II stopnia Nr 1 w Zabrzu do Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Zabrzu, w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu;
27) nadania Szkole Podstawowej Nr 11 w Zabrzu, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7 w Zabrzu imienia Karola Goduli;
28) powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników; RM
29) apelu o zwiększenie środków na finansowanie służby ochrony zdrowia. RM/KLUB RADNYCH

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zabrze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.